Skip to content

Psykiska besvär ger inte rätt till bidrag för högre hyra än en "låginkomsttagare på orten"

Foto: Hasse Holmberg/TT

Mannen hävdar att hans psykiska besvär innebär att han inte skulle klara av flytta och att han därför borde få mer i bidrag till hyra än vad som är normalt. Han fick rätt i förvaltningsrätten men kammarrätten konstaterar nu att det inte finns någon anledning att bevilja bidrag till en högre hyra än vad som är "skäligt för en låginkomst-tagare på orten". 

 

Den 55-årige mannen vände sig till sin stadsdelsnämnd i Göteborgs kommun och ansökte om ekonomiskt bistånd till hyra på 7 400 kronor.

Nämnden beslutade dock att till viss del avslå mannens begäran med hänvisning till att kommunens högsta godtagbara kostnad för hyra för två vuxna personer normalt är 5 800 kronor. Några särskilda skäl att gå över detta fanns inte enligt nämnden. Mannen beviljades därför bistånd med 5 800 kronor.

"Finns risk för mitt liv"
Han överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg där han hävdade att främst hans psykiska ohälsa innebar att han inte klarade av en flytt och att det fanns risk för hans liv vid en påtvingad flytt från lägenheten som han bott i sedan han var barn.

Förvaltningsrätten konstaterade att nämnden hade beviljat mannen fyra månaders "rådrum" för att under tiden förändra sin boendekostnad. Förvaltningsrätten hade redan prövat detta beslut och då kommit fram till att det inte fanns några särskilda skäl som talade mot ett byte av bostad.

Fick rätt i förvaltningsrätten
I det nya målet åberopade mannen ett läkarintyg som visade att han lider av flera sjukdomar och att en flytt skulle innebära en risk för hans liv.

Förvaltningsrätten ansåg att det medicinska underlaget styrkte mannens uppgifter och han beviljades därmed bistånd till hyra med ytterligare drygt 1 600 kronor.

Kan bo i annan bostad
Nämnden överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg som nu konstaterar att mannen har åberopat flera läkarintyg och hävdar att hans hälsotillstånd skulle förvärras dramatiskt och att han skulle hamna i ett "livshotande hälsotillstånd" om han skulle vara tvungen att flytta. Kammarrätten skriver dock:

"Av de åberopade läkarintygen framgår dock inte närmare på vilket sätt en flytt skulle förvärra hans situation och försämra hans hälsotillstånd. Det framgår inte heller att hans hälsotillstånd är sådant att han inte skulle kunna bo i en annan bostad."

Inga allvarliga konsekvenser
Den medicinska utredningen ger därmed enligt kammarrätten inte tillräckligt stöd för att mannens hälsotillstånd är så allvarligt eller skulle innebära så allvarliga sociala konsekvenser att han inte kan flytta eller söka en billigare bostad. 

Långvarigt biståndsbehov
Kammarrätten konstaterar att mannen och hans fru har haft "ett långvarigt biståndsbehov och att deras faktiska hyra översteg vad som kan anses vara en skälig boendekostnad för en låginkomsttagare på orten": Kammarrätten skriver också:

"Det framgår vidare att X har uppmanats att söka ett billigare boende och då fått ett rådrum på fyra månader för att göra det. Det av nämnden godtagna rådrummet får anses tillräckligt för att X ska ha haft möjlighet att söka och också få ett billigare boende." 

Kammarrätten kommer därför fram till att det inte finns särskilda skäl att bevilja ett högre bistånd till hyra än vad som är "skäligt för en låginkomsttagare på orten" – det vill säga det belopp som nämnden beviljat.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Alt-texten
    Jenni Ståhl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt