Skip to content

"Oskälig avtalsklausul vid privatleasing av bil - dags att ändra konsumentlagstiftningen"

DEBATT - av advokaten Sigrún Landvall

 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) bedömer att en avtalsklausul vid privatleasing är oskälig enligt 36 § avtalslagen och inte ska tillämpas.

En konsument leasade en begagnad bil i januari 2016. Enligt annonsen hade bilen gått 2 770 km. Enligt leasingavtalet fick konsumenten köra 45 000 km/år och om konsumenten skulle köra längre skulle hon debiteras för övermilen.

I juni 2017 lämnade konsumenten bilen till en serviceverkstad. Bilen hade då gått 7 480 km. När konsumenten fick bilen tillbaka visade det sig att den plötsligt hade gått 29 640 km.

Konsumenten reklamerade denna omständighet. Konsumenten ansåg att det hade uppkommit dolt fel på bilen som hon skulle få kompensation för av bilförsäljaren. Både Leasinggivaren och bilförsäljaren motsatte sig kravet.

Leasinggivaren ansåg att den hade överlåtit sin rätt att göra gällande fel mot bilförsäljaren till konsumenten enligt leasingavtalet (punkt 7.2. i allmänna villkoren). Leasinggivaren ansåg därför att de inte hade ansvar för sådana fel.

ARN kom fram till att det var fel på bilen vid leveransen. Nämnden konstaterar att utifrån avtalet är leasegivaren mottagare av leasingavgifter. Av leasingavtalet framgår att eventuell ersättning för övermil ska betalas till leasegivaren, som är slutlig mottagare av ersättningen.

Att lagstiftaren har valt en annan reglering än näringsidkarens upplägg i ett avtalsvillkor vid leasing innebär inte att avtalsvillkoret i sig inte ska tillämpas.

Utgångspunkten i svensk rätt är avtalsfrihet och ifall situation är reglerad i ett avtal krävs att regleringen är att se som oskäligt enligt 36 § avtalslagen för att avtalsvillkor inte ska tillämpas.

Vid tillämpningen av 36 § ska särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument intar en underlägsen ställning i avtalet. Ifall konsumentens situation är skyddad på ett annat sätt - exempelvis genom att det är lika enkelt att rikta sig mot en annan part eller om konsumenten kompenserats på något annat sätt - är avtalsvillkoret inte att se som oskäligt.

Konsumentköplagen är inte direkt tillämplig på privatleasing eftersom det inte är köp utan leasing.

Då privatleasing ofta ses som ett alternativt till konsumentköp ska det dock inte helt bortses ifrån detta eftersom upplägget med privatleasing får till konsekvens att konsumentskyddet enligt konsumentköplagen inte tillämpas.

Mot bakgrunden av att leasegivaren är avtalspart och slutlig mottagare av eventuell ersättning, att punkten 7.2. innebär en nackdel för konsumenten och att konsumenten får anses inta en underlägsen ställning i förhållandet till leasegivaren, bedömer nämnden att 7.2. är oskälig och inte ska tillämpas på ett sådant sätt att konsumenten i detta fall inte får rikta krav mot leasegivaren (ARN beslut Änr 2018-01992).

Ur konsumentsynpunkt är beslutet fördelaktigt. Privatleasing är numera ganska vanligt och konsumentlagstiftning fattas på området. Leasing omfattas inte av konsumenttjänstlagen eller konsumentköplagen.

Det kommer att bli spännande att se som leasinggivaren rättar sig efter ARN:s beslut och ändrar sina avtalsvillkor så att konsumenten kan vända sig både till leasinggivaren och bilförsäljaren med invändningar.

Enligt konsumentkreditlagen har konsument rätt att framställa samma invändningar på grund av köpet mot kreditgivaren som köparen har mot säljaren.

Det samma borde gälla vid privatleasing. Det finns flera fallgropar i avtalen - exempelvis vad gäller om konsumenten vill avbeställa eller om konsumenten vill säga upp avtalet. Tydliga avtalsvillkor behövs som konsumenterna förstår. Det har Konsumentverket påpekat tidigare.

Det är kanske dags att ändra konsumentlagstiftningen så att privatleasing omfattas av konsumentskydd? Man kan tycka att departementet borde ta upp pennan och skriva en ny proposition som skyddar konsumenter inom området.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt