Skip to content

Klartecken för ny skola trots protester - därför avvisar domstolarna de boendes överklaganden

Foto: Janerik Henriksson/TT

Två av de kommuninvånare som överklagade beslutet om en ny skolan har inte framfört några egentliga synpunkter på detaljplanen. Och den tredje invånaren som överklagade hade inte rätt att överklaga eftersom han bor 800 meter därifrån. Kommunen vinner därför i domstol.

 

Det var kommunfullmäktige i Arvika kommun som i september förra året beslutade att anta en detaljplan för en ny högstadieskola i centrala Arvika.

Flera kommuninvånare överklagade beslutet.

Inge skriftliga synpunkter
Mark- och miljödomstolen i Vänersborg konstaterade att två av överklagande skulle avvisas. Domstolen skrev:

"A och B (de överklagande) har yrkat mark- och miljödomstolen medelst laglighetsprövning prövar huruvida detaljplanen kan hamna i konflikt med tillämplig lagstiftning."

"A och B har inte framfört några skriftliga synpunkter på detaljplanen före utgången av granskningstiden. De saknar därför klagorätt till mark- och miljödomstolen. Deras överklagande ska således avvisas."

Avvägning mellan intressen
I övrigt ansåg domstolen att kommunens avvägning mellan enskilda och allmänna intressen låg inom ramen för det handlingsutrymme som plan- och bygglagen ger kommunen. Överklagandena avslogs därför.

En av kommuninvårnarna överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen som dock avvisar hans överklagande.

Kommunen vinner
Överdomstolen slår fast att mark- och miljödomstolen överhuvudtaget inte borde ha tagit upp hans överklagande till prövning. Överdomstolen skriver:

"Av allmän tillgängligt kartmaterial framgår att C är bosatt ca 800 m från planområdet. Inte heller i övrigt har det framkommit skäl för att han är berörd av detaljplanen på sådant sätt att talerätt föreligger."

Mark- och miljödomstolens dom står därmed fast.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Alt-texten
    Jenni Ståhl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt