Skip to content

"JK:s och JO:s tillsyn över domstolarna bör upphöra - inrätta ett fristående Domarråd"

Foto: Pontus Lundahl/TT

KOMMENTAR - av Krister Thelin, f.d. hovrättslagman och ledamot av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter

 

Dagens Juridik har uppmärksammat ett JK -ärende som rör ett justitieråd som förefaller ha betett sig klandervärt i tjänsten (Dagens Juridik 2019-01-23). 

Saken lyftes också fram av professorn Mårten Schultz i Svenska Dagbladet nyligen (SvD 2019-02-04).

Det kan förefalla som om delgivning av internt arbetsmaterial med utomstående under ett måls beredning och raderande av mejl för att dölja detta a prima vista borde föranleda någon åtgärd. JK fann dock motsatsen. Här skall inte JK:s beslut överprövas utan bara två reflektioner göras i anledning av fallet.

För det första: JK:s tillsyn över domstolarna bör upphöra. JK är ett av den verkställande maktens organ, regeringens egen advokat. I en ordning med maktdelning bör domstolarna stå fria från såväl regering som riksdag. I likhet med JK har också JO tillsyn över domstolarna.

Ombudsmannainstitutet som infördes genom 1809 års regeringsform är alltså yngre än JK som är en skapelse av Karl XII år 1714. Många vet att vi exporterat JO-ämbetet utomlands och att till och med ordet ”ombudsman” inkorporerats i det engelska språket.

Färre vet att i de många länder som infört ett JO-institut av svensk modell har i alla utan undantag domstolsväsendet undantagits. En byråkratisk kontroll, även om den lyder under den lagstiftande makten, av domstolarna anses helt enkelt strida mot maktdelningsprincipen; domstolarna och domarna skall såsom den tredje statsmakten vara oberoende och självständiga.

Efter reformer 2010 har domstolarnas ställning i vår grundlag (RF) getts en i förhållande till statsförvaltningen välkommen särställning och bland annat den judiciella kontrollen stärkts genom att det så kallade uppenbarhetsrekvisitet har tagits bort.

I en framtida översyn av RF, i syfte att ta ytterligare steg på vägen mot ytterligare markerad maktdelning, bör alltså JK:s och JO:s roll i förhållande till domstolarna omprövas. Förslag om en utredning har förts fram (se bland annat SvD 2018-06-20).  

För det andra: Om JK:s och JO:s tillsyn över domarna upphör, bör frågor om disciplinåtgärd mot domare (där för närvarande också Statens Ansvarsnämnd har en betydelsefull roll) i första hand anförtros ett samtidigt inrättat Domarråd.

Enligt de rekommendationer som bland annat tagits fram av Europarådet (se kap IV, para26 och kap VII, para 69 i Recommendation CM/Rec(2010)12) bör domstolarnas administrativa angelägenheter hanteras av ett sådant råd (”Judicial Council”).

Hos oss handhas domstolsadministrationen, som bekant, av en av regeringen underställd förvaltningsmyndighet, Domstolsverket. 

Återkommande röster har höjts för att verket reformeras och görs om till ett Domarråd (se bland annat Svensk Juristtidning 2017/356).

Frågor om tillämpning av de domaretiska reglerna (se bland annat Svensk Juristtidning 2011/517) hanteras bästa av ett kollegialt organ som varken är knutet till den verkställande eller lagstiftande makten utan står fritt från båda.

Den kollegiala sammansättningen innebar inte risk för att jävsintresse leder till en överseende behandling, senare tvärtom.  Omsorgen om domarnas integritet och med beaktande av grundsatsen, att  ”Ceasars hustru inte får misstänkas”, torde snarast leda till en strängare än mildare behandling i en disciplinsak.

Den domare som blir kritiserad skall ha rätt att få saken prövad av domstol, inklusive förstås frågan om avsked.

Om JK:s (JO:s) tillsyn avskaffas och ett inrättat Domarråd haft att behandla ett fall som de omnämnda, hade omsorgen om domarämbetets oväld sannolikt inte lett till att saken, som nu, lämnats utan åtgärd utan föranlett betydande kritik.

Låt därför den före detta hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt utan dröjsmål axla ansvaret för en angelägen grundlagsöversyn i angiven riktning.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här 

 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt