Skip to content

Ekonomiansvarigs höga ålder och hälsotillstånd ursäktar inte undermålig bokföring

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bolaget hade skatteskulder på över en halv miljon - men vd:n vägrade betala - och skyllde på en åldrig ekonomiansvarig. Men nu slår kammarrätten fast att vd:n har ett personligt betalningsansvar. 

 

Skatteverket ansökte hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att en man som varit enda aktieägare, styrelseledamot och firmatecknare för tre numera konkurssatta bolag skulle åläggas personligt betalningsansvar för bolagens skatteskulder, med ett sammanlagt belopp på cirka 570 000 kronor.

Skulderna hade förfallit till betalning mellan november 2013 och mars 2016.

Skyllde på ekonomiansvarig
Bolagen hade under denna tid redovisat felaktiga belopp i flera deklarationer, som varit till skattemässig fördel för bolagen. Deklarationerna hade lämnats in av bolagens företrädare.

I sitt överklagande skyllde dock företrädaren misskötsamheten på den person som varit ekonomiansvarig i de tre bolagen.

Företrädaren menade att den ekonomiansvarige hade misskött bokföringen på grund av sin höga ålder och dåliga hälsotillstånd. Företrädaren påstod samtidigt att han själv inte hade känt till felaktigheterna förrän vid bokslutet 2015.

"Mycket långtgående ansvar"
Förvaltningsrätten konstaterade att företrädaren hade haft ”ett mycket långtgående ansvar” för bolagens ekonomiska situation och att den ekonomiansvariges påstådda misskötsamhet inte ursäktade den undermåliga bokföringen.

Förvaltningsrätten konstaterade att det hade ålegat företrädaren att senast vid respektive skulds förfallotidpunkt antingen betala in skatt eller, om medel saknades, vidta åtgärder för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn tagen till samtliga borgenärer.

Förvaltningsrätten fann därför att företrädaren ”genom i vart fall grov oaktsamhet” hade underlåtit att betala bolagens skatteskulder, samt lämnat oriktiga uppgifter i ett av bolagen skattedeklarationer, vilket hade medfört att bolagen tillgodoräknats ingående moms med ett för stort belopp.

Personligt betalningsansvar
Han ålades därför personligt betalningsansvar för bolagens skulder med ett sammanlagt belopp på cirka 460 000 kronor – ett belopp som satts ned med cirka 110 000 kronor på grund av att ett av bolagen, genom en annan dom från förvaltningsrätten, medgetts avdrag för lämnat koncernbidrag.

Nu gör Kammarrätten i Stockholm samma bedömning som förvaltningsrätten och avslår företrädarens överklagande utan ändringar av den tidigare domen.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Åsa Lindqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt