Skip to content

"Att överklaga statliga anställningar - och tolka överklagandenämndens formuleringar"

TEMA - av Kristina Ahlström, advokat och författare till boken "Anställning vid en statlig myndighet"

 

Detta är ett utdrag ur den senaste upplagan av advokaten Kristina Ahlströms bok "Anställning vid en statlig myndighet" (Norstedts Juridik) som nyligen kom ut. Dagensommer att publicera två avsnitt ur boken, varav detta är det första. 

 

Hur ska man se på ett beslut där Statens överklagandenämnd formulerar sig så att den bifaller överklagandet och formulerar beslutet med att den klagande ska anställas?

Genom att bifalla har klaganden fått rätt och borde redan då vara anställd enligt förvaltningsrättsliga regler. Däremot är inte alla anställningsvillkor därmed avgjorda men en anställning borde redan därigenom ha uppkommit då anställningsavtal inom staten ska uppkomma genom att myndigheten fattar sitt anställningsbeslut.

Samtidigt ger uttrycket ska anställas intryck av att den som överklagat ännu inte har blivit anställd. Det kan också vara ett uttryck för att de verkställande åtgärderna med anledning av bifallet till överklagandet överlåts till beslutsmyndigheten.

Formuleringen skapar frågor, inte minst mot bakgrunden av att det finns uppfattningar om att en överklagandenämnd inte kan fatta något anställningsbeslut. Detta framgår tydligt i AD 2018 nr 24.

När regeringen prövade överklagade anställningsbeslut var formuleringen tydlig. Se exempel från år 2002 där regeringen formulerat sig så här:

"Vid en samlad bedömning av sökandenas meriter anser regeringen att du är den bäst meriterade av er två vad gäller arbetslivserfarenheten. Du borde därför ha fått anställningen. Med upphävande av Naturvårdsverkets beslut, bifaller regeringen alltså överklagandet."

Denna formulering innehåller inget direktiv om att den klagande ska anställas utan bestämmer att överklagandet bifallits, den som klagade hade rätt.

Frågan är om regeringens skrivning innebär att den klagande omedelbart vid regeringens beslut har fått anställningen, men att en formulering om att den klagande ska anställas innebär att den klagande inte har fått en anställning förrän beslutsmyndigheten har fattat ett anställningsbeslut. Om det skulle tolkas så innebär det att den som klagat inte får någon anställning trots att en överinstans har bifallit dennes överklagande, det uppstår något slags vakuum fram till dess att beslutsmyndigheten fattar sitt beslut.

Om inte annat kan det uppfattas som att beslutsmyndigheten kan komma att fatta ett annat beslut, vilket inte kan vara förenligt med syftet med en överklagandemöjlighet.

Möjligheten att fatta beslut borde innebära en möjlighet att bifalla eller avslå. Om utgången är given kan knappast en beslutsmöjlighet reellt anses finnas för beslutsmyndigheten.

I instruktionen för Statens överklagandenämnd framgår tydligt vilka uppgifter nämnden har:

Statens överklagandenämnd har till uppgift att pröva överklaganden av

  1. beslut i anställningsärenden,
  2. beslut enligt 10 § förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor, och
  3. beslut som rör totalförsvarspliktiga i enlighet med vad som föreskrivs särskilt. (1 §)

Det innebär att nämnden inte kan göra något annat än detta. Det står inte att nämnden får lämna direktiv till en annan myndighet vilka beslut den ska fatta eller vilka avtal den ska ingå.

Om beslutsmyndigheten fattar ett förvaltningsbeslut om att den som klagat ska anställas så skapas, som jag ser det, ett dubbelbeslut vilket inte är lämpligt. Det blir då inte klart för anställda och handläggare vem som har beslutat om vad.

Beslutsmyndigheten har dessutom valt en annan sökande från början och kan uppfatta det som märkligt att sedan fatta ett beslut om någon annan.

Arbetsdomstolen prövade en tvist där nämndens formulering av sitt beslut hade betydelse. Domstolen konstaterade:

"Av formuleringen i nu aktuellt beslut framgår att det överklagandenämnden fattat beslut om är att anställningsmyndigheten ska erbjuda klaganden den omtvistade anställningen. Nämnden uppdrar alltså till anställningsmyndigheten att vidta en åtgärd, så att ett anställningsavtal ska kunna komma till stånd, vari normalt även ingår t.ex. lönevillkor och tillträdesdag. Det kan inte uteslutas att en klagande som får bifall i överklagandenämnden, på sätt som aktuellt, sedan väljer att tacka nej till ett erbjudande från anställningsmyndigheten. Arbetsdomstolen kan därmed inte dela förbundets ståndpunkt att beslutet i sig skulle innebära att ett nytt anställningsförhållande mellan staten genom Polismyndigheten och M.J. uppstått. Inte heller är beslutet utformat som en viljeförklaring (ett anbud) från statens sida som M.J. kunnat godta." (AD 2018 nr 24 refererat i avsnitt 9.10.1)

Detta är en enkel tolkning av nämndens beslut och den är den enda rimliga enligt min mening, vilket jag också hävdade när jag deltog i SON:s arbete och föreslog att nämnden inte skulle formulera sig så. Formuleringen kan vara ett utslag av pragmatism, men utgången i Arbetsdomstolen visar tydligt att denna formulering innebär att den som klagade inte fick anställningen och således att myndigheten inte fick den skickligaste sökande till arbetsuppgifterna – vilket är syftet med bestämmelserna. 

Överklagandenämnden för högskolan formulerar sig något annorlunda än SON.

Med bifall till överklagandet undanröjer Överklagandenämnden för högskolan beslutet att anställa [AC] och förklarar att [PÖ] ska anställas som forskare vid SOM-institutet. (ÖNH 2018-06-15, reg.nr 213-176-18)

ÖNH:s formulering är först ett klart bifall till överklagandet och borde innebära att klaganden därigenom har fått anställningen. Det vill säga det beslut om anställning som högskolan har fattat är ändrat på en punkt: en annan person har anställts.

Men sedan fortsätter nämnden att skriva och då blir det otydligt. Att ÖNH genom bifallet undanröjer det fattade beslutet är förklarligt, men sedan följer att den klagande ska anställas, och då är det samma problem som med den formulering som SON använder.

 

 


 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt