Skip to content

Åklagare glömde berätta om hemlig övervakning - får skarp kritik för bristande dokumentation

Foto: Jessica Gow/TT

Material som inte förstörts, åtalade som inte fått reda på att de övervakats och bristande dokumentation. Det är några av de brister som upptäcktes när Säkerhets- och integritets-skyddsnämnden granskade åklagarkammaren i Borsås användning av hemliga tvångsmedel. 

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, har granskat samtliga tvångsmedelsärenden i vilka åklagare vid åklagarkammaren i Borås under år 2017 beslutat att underlåta att underrätta den enskilde om hemlig tvångsmedelsanvändning.

Förstörde inte materialet på ett halvår
I två av de granskade ärendena har beslut om förstöring av det material som samlats in fattats tre månader respektive tre och en halv månad efter att målen avgjorts slutligt.

I ett annat ärende dröjde det drygt fyra månader, och i ett annat ärende drygt sex månader, innan åklagarens förstöringsbeslut verkställdes.

Åklagaren har uppgett att anledningen till detta är bristande rutiner för det hemliga diariet i kombination med hög arbetsbelastning.

Glömde berätta att det var Polisens ansvar
I ett annat av de granskade fallen överlät åklagaren ansvaret för ledningen av förundersökningen till Polismyndigheten.

Det tog dock två år och sju månader innan åklagaren upplyste Polisen om att ansvaret för förstöringen av insamlat material, från hemlig tvångsmedelsanvändning, låg på Polisen. 

Intyg med olika datum
Nämnden har i sin granskning även noterat att det i hälften av de granskade ärendena finns två olika skriftliga intyg från Polismyndigheten avseende förstöring av samma material.

I båda dessa intygas att allt material är förstört, men i samtliga ärenden utom ett anges olika datum på de två intygen. 

Detta förklaras med att materialet behöver förstöras i två led, först ska Polisen förstöra det material som de förfogar över och sedan ska teknikspan "göra vissa handgrepp för att allt material ska förstöras"

Trots den praktiska förklaringen anser dock Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden att hanteringen "inte kan godtas då det är missvisande att i det första skedet intyga att allt material är förstört, trots att det därefter krävs ytterligare åtgärder för att uppnå detta resultat".

Glömde underrätta den åtalade
I ett ärende uppmärksammades att en person, som var misstänkt för brott, varit föremål för hemlig övervakning då denne misstänktes för mord och grovt penningtvättsbrott.

Åklagaren valde dock att endast väcka åtal för grovt penningtvättsbrott, men underrättade aldrig den åtalade om att denna utsatts för hemlig tvångsmedelsanvändning. 

Åklagaren har, till nämnden, förklarat sg genom att uppge att anledningen till att personen inte underrättades om att han varit utsatt för hemlig övervakning avseende grovt penningtvättsbrott var att "åklagaren när åtal väcktes inte tänkte på att tvångsmedlet även avsett detta brott. Det primära vid tvångsmedelsanvändningen var mordet".

Inga vidare åtgärder vidtas
Trots den rad brister som upptäckts under Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens granskning väljer nämnden att avsluta ärendet med att endast understryka vikten av att åtgärder vidtas för framtiden. 

Nämnden utgår från att kammaren ser till att vikten av noggrannhet vid handläggning av hemliga tvångsmedel inskärps och att bristfälliga rutiner rättas till.

 

 

Läs hela uttalandet här

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt