Skip to content

Vinner mot styvfar i hovrätten - mammas nya testamente upphävde inte hennes första testamente

Foto: DJ

Att kvinnan upprättade två testamenten med två års mellanrum innebär inte att det andra testa-mentet upphäver det första. Det slår hovrätten fast och understryker att de båda testamentena inte är oförenliga och att det andra testamentet i själva verket ser ut att vara en handling som ska komplettera det första testamentet.

 

Kvinnan dog i januari 2016 och lämnade en make och en dotter efter sig. Maken är inte pappa till dottern men hon har vuxit upp med sin styvpappa sedan hon var ett par år gammal.

Efter dödsfallet visade det sig att kvinnan hade lämnat två testamenten efter sig.

All kvarlåtenskap med full äganderätt
Det första testamentet från år 1999 och föreskriver att dottern ska få "all kvarlåtenskap med full äganderätt".

Det andra testamentet från 2001 har dock som enda förordnande att kvinnans fritidsfastighet ska tillfalla dottern med full äganderätt – en fastighet som enligt gåvobrev och äktenskapsförord var kvinnans enskilda egendom.

Styvpappan stämde dottern vid Västmanlands tingsrätt och begärde att testamentet från 1999 skulle förklaras ogiltigt eftersom kvinnan hade upprättat ett senare testamente och därmed återkallat testamentet från 1999.

"Orubbat bo"
Enligt styvpappan skulle kvinnan bara anses ha testamenterat fritidsfastigheten till sin dotter. Styvpappan uppgav att kvinnan under åren hade ändrat sig och att hennes vilja på senare år hade varit att att han själv skulle "sitta i orubbat bo”.

Dottern, å sin sida, hävdade att att äktenskapet mellan hennes mamma och styvpappa hade varit konfliktfyllt och att mamman alltid hade velat att dottern skulle erhålla all kvarlåtenskap. Mamman hade dock saknat juridiska kunskaper och kunde ha trott att det förstas testamentet i själva verket behövde "kompletteras" efter att hon "köpt ut" sin bror från hans del i fritidshuset.

Tingsrätten gick dock på styvpappans linje och ogiltigförklarade det äldre testamentet. Tingsrätten beskrev de båda testamentena som "till ordalydelserna oförenliga".

Oförenliga handlingar
Kvinnan hade i och för sig enligt vittnesmål vid två tillfällen ett par år före sin död sagt att dottern "skulle ha allt" – men detta gick enligt tingsrätten inte att dra några egentliga slutsatser utifrån.

Tingsrätten skrev:

"Om två testamenten med oförenliga innehåll har upprättats och tillförlitlig utredning saknas om vad testator kan ha menat torde presumtionen vara att testator genom det senare testamentet avsett att återkalla det tidigare."

Ingen återkallelse
Tingsrättens slutsats var således att kvinnan hade velat ändra sitt förordnande till nackdel för dottern när hon upprättade det andra testamentet – annars hade det inte funnits någon anledning att skriva ett nytt testamente, enligt tingsrätten.

Domen överklagades till Svea hovrätt som nu går på dotterns linje.

Hovrätten konstaterar att en återkallelse kan ske helt formlöst men att det måste framgå på ett tydligt sätt att testatorn inte längre vill att det tidigare förordnandet ska gälla. När ett senare testamente bara i vissa delar stämmer överens med ett äldre har detta i praxis tolkats som att det tidigare testamentet är återkallat "i de delar förordnandena är oförenliga med varandra", enligt hovrätten.

Kan verkställas fullt ut
I det aktuella fallet finns bara en förmånstagare - även om dottern i det första testamentet är så kallad universell testamentstagare och i det andra testamentet är så kallad legatarie (en person som ska få ett specifikt föremål).

Testamentena kan också verkställas fullt ut båda två och innehållen kan då inte anses direkt oförenliga med varandra, slår hovrätten fast.

Enligt hovrätten talar flera omständigheter också för att den senare handlingen verkligen har varit avsedd som en komplettering eller "precisering" av den första handlingen. Kvinnan har valt att behålla båda testamenten och förvara dem ihop – och förordnandet om så kallad sekundosuccession i den senare handlingen talar också det för en precisering.

Bara förhör med sig själv
Mannen – som bara åberopat förhör med sig själv – kan enligt hovrätten inte anses ha uppfyllt sin bevisbörda och visat att kvinnan verkligen hade avsett att återkalla det första testamentet. 

Hovrätten går därför helt på dotterns linje och river därmed upp tingsrättens dom.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt