Skip to content

Påståenden från vinrecensioner inte otillbörlig marknadsföring - vinimportör vinner i domstol

Foto: Isabell Höjman/TT

Patent- och marknadsöverdomstolen upphäver underinstansens dom i ett mål om marknadsföring av vin. Konsumentombudsmannen, KO, väckte talan mot en vin- och spritimportör avseende tre påståenden som använts i en annons - påståenden hämtade från en recension. 

 

"Ett utmärkt alternativ till den stora festen", "Rekommenderas" och "Fynd!" stod det bland annat i annonsen som publicerades i Expressen och som anmäldes av Konsumentombudsmannen. 

Påstående "utgör inte en saklig presentation av relevanta fakta rörande varan och dess egenskaper", menade KO.

Påståendena i annonsen hade hämtats från recensioner i bland annat tidskriften Allt om Vin.

Stred mot krav på särskild måttfullhet
Konsumentombudsmannen menade att påståendena utgjorde värdeomdömen och att marknadsföringen därför stred mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet, och därmed också mot god marknadsföringssed.

Patent- och marknadsdomstolen gick på KO:s linje och fann att "Fynd!" är ett uttryck som normalt uppfattas av en genomsnittskonsument som att produkten har ett "förhållandevis lågt pris i relation till dess kvalité, att den endast finns tillgänglig i begränsad mängd och eventuellt under begränsad tid".

Avseende "ett utmärkt alternativ till den stora festen!" fann rätten bland annat att alkohol och stora fester kopplades ihop, och att det fick anses bidra till en positiv inställning till alkoholkonsumtion.

"Otillbörliga enligt marknadsföringslagen"
Rätten konstaterade därför att dessa två påståenden var i strid med god marknadsföringssed, och därmed att anse som otillbörliga enligt marknadsföringslagen.

Domstolen ansåg dock att påståendet "rekommenderas!" var förenligt med kravet på särskild måttfullhet, eftersom det kunde uppfattas som värdefull information beträffande produktens pris och kvalité i förhållande till andra produkter av samma slag.

Vite om en miljon
Patent- och marknadsdomstolen förbjöd därför bolaget vid vite om en miljon kronor att vid marknadsföring av alkoholdrycker använda de två förstnämnda påståendena.

En rådman och en ekonomisk expert var dock skiljaktiga avseende det andra påståendet, och ansåg bland annat att formuleringen "ett utmärkt alternativ" får tolkas som att det även finns andra alternativ, vilket motverkar uppfattningen att det vid en stor fest behöver förekomma just vin.

"Saklig innebörd"
De menade också att påståendet, sett till genomsnittskonsumentens kännedom om vinrecensioner, "närmast har en viss saklig innebörd" om att vinet med hänsyn till dess kvalité och pris lämpar sig för en större fest.

Men ärendet överklagades och Patent och marknadsöverdomstolen anser nu alltså, till skillnad från underinstansen, att "fynd!" och "ett utmärkt alternativ till den stora festen!" inte alls strider mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet.

Inget av påståendena kan enligt rättens mening anses ha medverkat till att vidmakthålla eller öka alkoholkonsumtionen, eller bidragit till en positiv inställning till produkten på ett sätt som varit oförenligt med skyddet för folkhälsan.

Konsumentombudsmannens talan lämnas därför helt utan bifall.

  • Alt-texten
    Caroline Gejbo

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt