Skip to content

"Påstå försumlighet" - ny promemoria om hur åklagarna ska angripa advokaternas räkningar

Foto: DJ

Ekobrottsmyndigheten ger i en ny promemoria åklagare råd om hur de ska motverka "icke önsk-värda processuella handlingar" från advokaterna och hur de ska agera för att få ner deras kostnads-räkningar: "Ett sätt att motverka det har visat sig vara att påstå försumlighet vid utövandet av försvararuppdraget." 

 

I promemorian från EBM framgår att dess syfte är att "ge åklagare stöd för bedömningen om yrkade ersättning är skälig" i större ekobrottsmål - men också att "motverka oönskat beteende från försvarare i samband med förundersökning och rättegång".  

"Kan vara svårt"
Om en offentlig försvarare begär över 100 000 kronor i ersättning ska åklagaren lämna ett yttrande över huruvida ersättningsanspråket är skäligt. 

"Det kan vara svårt för åklagaren (liksom för domstolen) att bedöma detta", skriver EBM. 

Försvårande av processen
I promemorian radar EBM upp rättsfall, som kan "utgöra vägledning för när det kan vara aktuellt med nedsättning av försvarares ersättning och vilka argument som är användbara". 

De skriver också att försvarare emellanåt agerar för att försvåra en rättsprocess. 

"Det kan vara fråga om att försvarare i samband med förundersökningen, slutdelgivningen eller under domstolsprocessen agerar på ett sådant sätt att rättegången obstrueras".

Som exempel nämns bland annat att "ny bevisning åberopas i ett sent skede". 

Angeläget att motverka
Detta, skriver EBM, är angeläget att motverka och skriver att ett effektivt sätt att angripa vad som kallas "oönskad processföring" och "försumlighet från försvarare" skulle kunna vara invändning om avdrag på ersättningen på grund av försumlighet. 

Jämför kostnader
EBM skriver, sammanfattningsvis, att bedömningen av försvarets ersättningsanspråk ska ske utifrån "målet karaktär, tidsåtgång i domstol, omfattningen av marerialet, den tilltalades roll i sammanhanget, kostnadsräkningens utformning och övriga åtgärder för att tillvarata klientens rätt". 

Ett konkret råd de ger är att, då det finns flera försvarare, jämföra deras yrkanden och kostnadsräkningar mot varandra.

Ytterst krävande
Slutligen uppmanar EBM åklagare att begära anstånd med att bedöma skäligheten i ersättningsanspråket, eftersom det är "ytterst krävande" att göra det i anslutning till slutpläderingarna.

 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

 


  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt