Skip to content

Känsliga uppgifter om intagen lämnades ut till medintagen - skarp JK-kritik mot Kriminalvården

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det är inte godtagbart att handlingar som lämnades ut till en intagen inte granskades av personal innan utlämning. Det anser Justitie-kanslern, JK, som nu riktar skarp kritik mot anstalten Salberga för utlämnandet av handlingar, som rört en intagens personliga förhållanden, till en medintagen och därmed röjande av potentiellt sekretessbelagda uppgifter.

 

Det var i samband med att den medintagne begärde ut sitt förundersökningsprotokoll som denne upptäckte att kartongen som protokollet förvarades i också innehöll en plastmapp med handlingar tillhörande en annan intagen. 

Den intagne informerade efter en kort stund anställda på anstalten om att kartongen även innehöll andra handlingar, förutom de han själv begärt ut. 

"Mycket sannolikt" att uppgifterna omfattats av sekretess
Kriminalvården har medgett att handlingarna har lämnats ut av misstag, och att de innehåller uppgifter om den intagnes personliga förhållanden samt att vissa uppgifter ”mycket sannolikt” har varit av sådan karaktär att de har omfattats av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

I ett yttrande till JK har Kriminalvården uttryckt att man ser mycket allvarligt på den aktuella händelsen, och att man har sett över sina rutiner när det gäller utlämnande av handlingar.

Omedelbart efter händelsen genomförde anstalten även en riskanalys i syfte att bedöma säkerheten för anmälaren, vilken inte uppvisade några indikationer på att säkerheten var äventyrad för honom eller hans familj.

"Kan inte godtas att ingen gått igenom handlingarna"
Justitiekanslern skriver i sitt beslut att det inte kan godtas att ingen i personalen gick igenom vilka handlingar som lämnades ut till den medintagne. 

Dessutom påpekar JK att utlämnandet skett i ett sammanhang där ”det måste ställas höga krav på noggrannhet och en korrekt behandling av sekretessfrågor, inte minst med hänsyn till de konsekvenser en felaktig hantering kan få för den enskilde”.

Ingen förundersökning inleds
Mot bakgrund av att ansvarsfrågan inte närmare kunnat utredas väljer JK att inte inleda någon förundersökning i ärendet. 

Med hänsyn till frågans vikt samt med beaktande av tidigare beslut ser Justitiekanslern, trots de åtgärder som redan vidtagits, dock anledning att överväga att följa upp hur Kriminalvården hanterar intagnas handlingar som innehåller sekretesskyddade uppgifter.

  • Alt-texten
    Caroline Gejbo

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt