Skip to content

Inte diskriminering neka kvinna i samkönat äktenskap föräldraskap - men DO överklagar

Foto: Christine Olsson/TT

Det var inte diskriminering när Malmö stad be-slutade att inte fastställa föräldraskapet för den ena makan i ett samkönat föräldrapar efter en assisterad befruktning utomlands. Det slog Malmö tingsrätt fast i en dom - som nu överklagas av Diskrimineringsombudsmannen.

 

- DO bedömer att det är en felaktig slutsats att en tillämpning av regler som uttryckligen gör skillnad på samkönade och olikkönade par kan sakna samband med sexuell läggning, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

I överklagandet ifrågasätter DO också om domen är förenlig med det minimiskydd mot diskriminering som staten måste garantera enligt Europakonventionen och EU-rätten.

Tingsrätten fastställde inte föräldraskap
I målet genomförde två gifta kvinnor en assisterad befruktning i Köpenhamn. Eftersom behandlingen hade genomgåtts utomlands beslutade Malmö stad att inte fastställa föräldraskapet för den ena kvinnan - trots att paret kunde uppvisa intyg på att hon hade samtyckt till befruktningen, någonting som enligt föräldrabalken räcker för att fastställa föräldraskap för olikkönade par.

I domen konstaterade tingsrätten att paret visserligen har missgynnats i förhållande till ett heterosexuellt par genom tillämpningen av lagstiftningen, men att skillnaden i lagstiftning beror på ”andra förhållanden än sexuell läggning”.  

Därmed drog tingsrätten slutsatsen att familjen inte hade diskriminerats av skäl som har samband med makarnas sexuella läggning.

DO: diskriminerande lagregel
Enligt DO har den lagregel som kommunen tillämpat vid beslutet varit diskriminerande och därmed stått i strid med regeringsformen, Europakonventionen och EU-rätten.

Enligt DO skulle kommunen ha åsidosatt den del av bestämmelsen som hindrade att båda mödrarna juridiskt sett skulle betraktas som barnets föräldrar.

DO anser därför att tingsrätten felaktigt kommit fram till att särbehandlingen som paret har utsatts för har saknat samband med sexuell läggning.

Nya regler från årsskiftet
Enligt föräldrabalken ska mannen i ett olikkönat gift par som genomgår en assisterad befruktning utomlands anses vara barnets far om han samtyckt till befruktningen och det är sannolikt att barnet blivit till genom befruktningen. 

Men för ett samkönat par i samma situation fanns det ingen motsvarande möjlighet enligt de regler som gällde fram till årsskiftet.

Enligt de gamla reglerna saknade en icke-havande kvinnas samtycke verkan, med konsekvensen att hon inte kunde fastställas som barnets förälder. 

Vid årsskiftet trädde nya regler i kraft som inte gör någon åtskillnad mellan hetero- och homosexuella pars möjlighet till föräldraskap i det aktuella avseendet, vilket innebär att en befruktning som sker på en utländsk sjukvårdsinrättning kan grunda föräldraskap även för en homosexuell partner på samma sätt som för en heterosexuell partner.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt