Skip to content

Förtydligat ledningsansvar och högre krav på riskanalyserna - nya regler för myndighetsstyrning

Foto: Hasse Holmberg/TT

Vid årsskiftet trädde ett antal regeländringar vad gäller myndigheternas arbete med intern styrning och kontroll i kraft. Regeländringarna innebär bland annat att myndighetsledningens ansvar förtydligas samt att kraven på riskanalyser ökar. 

 

Ändringarna i förordningen om intern styrning och kontroll innebär bland annat att myndighetsledningens ansvar för myndighetens interna styrning och kontroll förtydligas.

En annan nyhet är att myndighetsledningen ska säkerställa att det finns en god intern miljö som skapar förutsättningar för en väl fungerande process för intern styrning och kontroll.

Även kraven på myndigheternas arbete med riskanalyser och dokumentation har justerats.

Nytt är exempelvis att myndigheternas riskanalyser från och med årsskiftet ska identifiera omständigheter som utgör en "väsentlig risk" för att myndigheten inte ska kunna fullgöra sina uppgifter, uppnå verksamhetens mål och uppfylla kraven i myndighetsförordningen. 

Dessutom innebär de ändringar som gjorts i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag nya regler för hur berörda myndigheter ska redovisa sin bedömning av den interna styrningen och kontrollen.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt