Skip to content

Asylsökande vinner mot Migrationsverket - har rätt få även anknytning prövad efter avslag

Foto: Marcus Ericsson/TT

En asyslsökande som fått avslag men som också söker uppehållstillstånd till följd av anknytning har rätt att få samtliga omständigheter prövade i en process. Det slår Migrationsöverdomstolen fast och återförvisar därför ett mål till migrations-domstolen.

 

Migrationsverket beslutade i december 2016 att avslå en mans ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd som flykting eller så kallad alternativt skyddsbehövande.

Migrationsverket beslutade samtidigt att mannen skulle utvisas till Irak.

Anknytning till fru och son
Mannen överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Göteborg där han också pekade på sin aknytning till sin fru och son som båda är svenska medborgare.

Migrationsdomstolen avslog dock överklagandet med hänvisning till att domstolen inte bör vara första instans när det gäller att pröva frågan om anknytning. Detta borde i stället göras hos Migratiosnverket.

Migrationsverket överklagade till Migrationsöverdomstolen och begärde i första hand att att deras beslut skulle fastställas och i andra hand att målet skulle återförvisas till migrationsdomstolen.

Skulle finnas två liknande mål
Enligt Migrationsverket kommer utvisningsbeslutet i sinom tid att vinna laga kraft eftersom domstolen har avslagit överklagandet i denna del. Om Migrationsverket då utreder och prövar den framförda anknytningen kan ett eventuellt avslag överklagas – vilket skulle leda till att det finns två mål som prövar samma sak.

Har inte prövats tidigare
Migrationsöverdomstolen påpekar nu att praxis på området anger att en klagande har rätt att få samtliga omständigheter prövade i en process.

"Migrationsdomstolen har i målet konstaterat att X (den sökande) har åberopat anknytning till sin maka och son och att denna grund inte har prövats tidigare. Som uttalats i ovan nämnda avgörande är saken i målet uppehållstillstånd och klagandena har, oavsett grund, rätt att få samtliga åberopade omständigheter prövade i en process." 

Undanröjer avgörandet
Det har därför varit migrationsdomstolens sak att vidta åtgärder för att se till att anknytningen klarläggs i den omfattning som krävs för att kunna ta ställning till frågan om uppehållstillstånd på samtliga grunder.

Eftersom detta inte har gjorts undanröjer Migrationsöverdomstolen migrationsdomstolens avgörande och återförvisar målet dit för ny handläggning.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Alt-texten
    Anna Ekdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt