Skip to content

Tillämpning av lagar och förordningar "en utmaning" för Försvarsmaktens regionala staber

Överbefälhavare Michael Bydén. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Tillämpningen av lagar och förordningar upplevs som "utmaningar" för Försvarsmakten fyra regionala staber. Det visar en granskning av stabernas förmåga att lösa sina uppgifter. Men problemen med regeltillämpningen reds inte ut i Riksrevisionens granskning som istället inriktas på andra frågor.

 

Det var i samband med Riksrevisionens intervjuer gällande Försvarsmaktens fyra regionala staber som det kom fram att tillämpning av lagar och förordningar upplevs som utmaningar i arbetet med det civila försvaret.

Enligt intervjupersonerna gäller det situationer under höjd beredskap samt frågor om "inriktning och stöd i uppbyggandet av civilt försvar samt frågor om sambandsmedel hos landsting, kommuner, frivilligorganisationer och privata aktörer"

Kan "få konsekvenser"
Riksrevisionen nöjer sig dock med att konstatera att detta kan "få konsekvenser" för Försvarsmakten och för de regionala staberna men att frågorna inte ingår inte i den aktuella granskningen. En granskning som gäller frågan om "Försvarsmaktens fyra regionala staber har förutsättningar att lösa sina huvuduppgifter och om arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt".

Riksrevisionen har baserat granskningen på dokumentstudier, intervjuer och deltagande vid möten. Sammanlagt har 49 intervjuer genomförts och det är där uppgifterna om problemen med regeltillämpning har kommit fram.

Kan inte lösa uppgifter
När det gäller Riksrevionens slutsatser av den övriga granskningen konstaterar man bland annat att de regionala staberna inte har övats i sin fullständiga ledningsroll och att Militärregion Mitt inte "kan lösa sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt". Regionen omfattar Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län samt Västmanlands län och har sitt högkvarter i Kungsängen i Stockholm.

Man konstaterar också att vid högre konfliktnivåer begränsas samtliga av de regionala stabernas möjlighet att lösa sina uppgifter "av ett antal brister i såväl förutsättningar som arbetsmetoder, som inte fullt ut är ändamålsenliga".

Otydlighet om praxis
Försvarsmaktens styrning av de regionala staberna är enligt Riksrevisionen dessutom otydlig "avseende såväl interna styrdokument som harmonisering och framtagande av bästa praxis".

Utöver dessa slutsatser skriver Riksrevisionen även att man "ser en risk för att den förskjutning i bemanning som Försvarsmakten planerar, från taktiska officerare mot specialistofficerare med lägre grad, kan få negativa konsekvenser för de regionala stabernas möjligheter att lösa sina uppgifter".

Regionala staberna bidrar
Riksrevisionens sammanvägda bedömning är dock att riksdagens och regeringens "övergripande målsättning uppfylls, det vill säga att de regionala stabernas arbete bidrar till Försvarsmaktens förmåga att lösa nationella uppgifter genom att utöva territoriell ledning, leda hemvärnsförbanden och ge stöd till samhället". 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt