Skip to content

"Tar betalt för resa med eget plan" - juristfirmornas avtalsvillkor sågas i Konsumentverkets granskning

Foto: Bertil Ericson/TT

Avtalsvillkoren för juridiska tjänster är inte anpassade för konsumenter. I vissa fall anges priser exklusive moms och det förekommer bland annat ansvarsfriskrivningar som inte är tillämpliga i konsumentsituationer. Det konstaterar Konsumentverket i en granskning av bolag som tillhandahåller juridiska tjänster.

 

-  I granskningen har vi sett ett exempel på en juristfirma som tar betalt för att resa med eget flygplan. Det kan resultera i stora kostnader för konsumenten, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket. 

Konsumentverkets årliga konsumentundersökning visade att tolv procent av de som köpt en juridisk tjänst var missnöjda.

Missnöjet handlar oftast om prisinformationen och att ärendet drar ut på tiden på grund av juristens agerande.

Ansvarsfriskrivningar för externa parter
Konsumentverket har, bland annat mot bakgrund av missnöjet i de årliga undersökningarna, granskat 24 bolag som säljer juridiska tjänster och funnit en rad brister.

Bland annat konstateras att en fjärdedel av de granskade bolagen använder sig av villkor där man friskriver sig från skada som har orsakats av anlitade externa rådgivare eller sakkunniga fackmän, även om dessa har rekommenderats eller anlitats av bolaget.

Konsumentverket anser dock att "i de fall då bolaget har anlitat rådgivaren är det också naturligt att bolaget ansvarar för sin underleverantör på liknande sätt som i andra konsumentsituationer" samt att "villkoret ger bolaget en fördel som inte hade gällt i andra konsumenträttsliga situationer och skapar därför en obalans i strid med god sed".

Prishöjningar utan grund
Granskningen visar även att fem av de granskade bolagen använder villkor där det framgår att timpriset kan justeras årligen.

Enligt Konsumentverket saknas information om under vilka förutsättningar en prisjustering kan bli aktuell, hur prisjusteringen beräknas eller hur stor en höjning kan tänkas bli.

I avtalsvillkoren saknas dessutom en skyldighet för näringsidkarna att meddela konsumenten när en prisjustering blir aktuell, vilket enligt Konsumentverket gör att konsumenten inte har någon möjlighet att "förutse vilka konsekvenser villkoret kan tänkas få, och konsumenten riskerar då att vilseledas om villkorets innebörd".

Avtalen anger domstol för prövning av tvist
Slutligen konstaterar Konsumentverket att fyra av de granskade bolagen tillämpar avtalsvillkor som anger vid vilken domstol tvisten ska prövas.

Konsumentverket slår här fast att "avtalsvillkor som ensidigt ger näringsidkaren rätt att bestämma vid vilken domstol en eventuell tvist ska prövas strider mot dispositiva bestämmelser i rättegångsbalken och kan vilseleda konsumenten om dennes lagstadgade rättigheter".

Avtalen inte anpassade för konsumenter
Konsumentverkets sammantagna bedömning av granskningen är att avtalsvillkoren gällande juridiska tjänster inte är anpassade för konsumenter.

I vissa fall anges priser exklusive moms och det förekommer ansvarsfriskrivningar som inte är tillämpliga i konsumentsituationer, något som förvånar Konsumentverket. 

- När man vänder sig till en jurist är det viktigt att ta reda på hur priset beräknas, till exempel vad det kostar för juristen att resa till ett möte, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket. 

- Vi har även uppmärksammat att flera juristfirmor helt saknar skriftliga villkor, vilket vi blev förvånade över. Skriftliga villkor underlättar för båda parter att visa vad som avtalats och är att rekommendera, säger Maja Lindstrand.  

Läs hela granskingen här

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt