Skip to content

"Stort behov av helhetsgrepp" - längre och bättre utbildning ska ge 1 500 nya tolkar

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S). Foto: Maja Suslin/TT

Fler kvalificerade tolkar, ökat antal högskole-utbildningar och förbud mot barntolkning. Det är några av förslagen från den så kallade tolkutredningen som presenterades för regeringen i veckan.

 

- Det är bara att konstatera att det finns ett stort behov av helhetsgrepp på området, det är ett spretigt område men ett väldigt viktigt område, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Utredningen tillkom bland anant efter larm om att cirka 40 procent av de auktoriserade tolkarna väntas gå i pension inom några år. 

Uppdraget har varit att se över hur tillgängligheten till tolktjänster av hög kvalitet kan ökas, för att kunna möta förvaltningslagens krav på tolk, när sådan behövs.

Färre utbildningsvägar
Enligt utredningen är antalet möjliga utbildningsvägar till tolkyrket alldeles för många, vilket leder till förvirring bland både studenter och arbetsgivare. 

Samtidigt finns ett kraftigt behov av ett ökat antal tolkar vilket gör att utredningen föreslår att 1 500 nya utbildningsplatser tillförs under kommande femårsperiod och då främst vid högskolan.

I det förslaget ingår även att utbildningen breddas och förlängs med bland annat handledd praktik med möjlighet att avlägga särskild yrkesexamen som tolk.

Inför en ny tolklag
Utredningen föreslår även att en ny tolklag införs där Kammarkollegiet ges en utvidgad roll i tillsynsarbetet av tolkar, så att även registrerade tolkar med godkänd utbildning omfattas av tillsynen.

Dessutom föreslås att Länsstyrelserna, inom ramen för den föreslagna lagstiftningen, ska ges ansvar för registrering och operativ tillsyn av tolkförmedlingar.  

Förbud mot barntolkning
I utredningen ingår dessutom ett förslag om ett förbud mot att använda barn för tolktjänster mot bakgrund av att det får anses vara olämpligt i förhållande till barnkonventionen.

Barntolkning ska bara få ske i undantagsfall, exempelvis om det finns risk för allvarlig skada eller dödsfall.

Bedömer en nmyndighet att det finns behov av tolk, ska professionell tolk anlitas.

Kammarkollegiet positiva till utredningen
Kammarkollegiet, som enligt utredningens förslag ska ges en utvidgad roll, ställer sig positiva till att utredaren beaktat många av de brister som myndigheten påtalat i flertalet utredningar. 

- Mycket av det som lyfts fram i utredningen har Kammarkollegiet påtalat tidigare, säger Gunnar Larsson, generaldirektör på Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet ser även positivt på de föreslagna utbildningsåtgärderna för blivande tolkar. 

- De planerade utbildningssatsningarna säkrar dessutom återväxten av kvalificerade tolkar vilket förbättrar kvaliteten på tolkservice, säger Gunnar Larsson, generaldirektör på Kammarkollegiet.

 

 

 
  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt