Skip to content

"Om bottenskrapet i partigrytorna fortsätter lär nämndemannasystemets saga snart vara all"

KRÖNIKA - av Sven Cavallin, f.d. rådman i Blekinge tingsrätt

 

Frågan om nämndemäns medverkan - framför allt i brottmål - har under senare år ofta kommit på tapeten, till exempel när ”nämndemannadomar” blivit ändrade i hovrätten, såsom nu nyligen skett i Svea Hovrätt med en friande dom i Solna tingsrätt (Dagens Juridik 2018-12-12).

Redan den 24 januari 2012 fanns i Rapport ett inslag där Riksåklagaren framförde en del synpunkter på hur frågan om nämndemäns deltagande vid brottmålsrättegångar i framtiden bör lösas. Vad RÅ då ansåg var bland annat att ett större antal brottmål än vad som nu är fallet borde kunna avgöras i tingsrätt av en juristdomare utan nämndemän.

Det kan jag faktiskt hålla med om. Det kunde då enligt min mening till exempel handla om brott med högst fyra års fängelse i straffskalan (därvid skulle nämligen inbegripas till exempel de ganska ofta förekommande målen om våld och hot mot tjänsteman, där straffmaximum uppgår till just fyra års fängelse).

Det innebär naturligtvis en avsevärd utvidgning av de påföljder en ensam juristdomare anförtros att utdöma jämfört med vad som gäller idag. Det blir då fråga om såväl fängelsestraff som skyddstillsyn, villkorlig dom och då även i förening med samhällstjänst.

Vidare borde enligt min uppfattning särskilda ”ungdomsdomare” kunna döma i de flesta mål med unga lagöverträdare utan biträde av nämndemän och då alltså även till ungdomsvård och/eller ungdomstjänst. Så är alltså inte fallet idag.

Än vidare menar jag att nämndinslaget vad gäller mål om undanröjande av tidigare utdömd påföljd - till exempel villkorlig dom eller skyddstillsyn - kunde slopas liksom vad gäller mål rörande besöksförbud och ärenden enligt föräldrabalken, liksom kanske även beträffande vårdnadsmål.

RÅ anser att tingsrätten i en del allvarligare brottmål av till exempel ekonomisk natur borde bestå av tre juristdomare. Ja - det hade kanske varit att föredra ur en del synviklar men det skulle kosta en hel del pengar, eftersom ytterligare ordinarie domare då rimligen måste anställas i tingsrätterna. Frågan är om det finns politisk vilja att tillföra medel till domstolarna för detta. 

En erfaren brottmålsadvokat jag talade med framkastade tanken att en hyggligt erfaren tingsnotarie skulle - i stället för nämndemän - kunna fungera som domare vid sidan om den ordinarie juristdomaren i en del brottmål.

Även en sådan ordning skulle nog medföra kostnader i form av ytterligare notarieplatser i domstolarna. Måhända skulle då antalet dugliga sökande till ordinarie domartjänster efter en tid öka, vilket vore att hälsa med tacksamhet.

Jag tror att detta ändock är en mindre god lösning. En tingsnotarie är ju under prövning och är beroende av det betyg han eller hon får efter sin tjänstgöring. Med den beroendeställningen utgör tingsnotarien ett tveksamt komplement till den ordinarie domaren ur rättssäkerhetssynvinkel.  

Som jag förstått menar RÅ inte att nämndemannainstitutet för närvarande bör avskaffas helt. Den uppfattningen delar jag men jag anser - som sagt - att urvalet bör skärpas betydligt och att det partipolitiska inslaget idag ter sig som mindre lyckat.

Man kunde tänka sig strängare kriterier i form av krav på livserfarenhet, oförvitlighet och sådant - och möjligen kunde anförtros till kommunfullmäktige i berörda kommuner att efter sådana kriterier utse nämndemän, då i färre antal än vad som idag är fallet.

Tja, som sagt har ju den här debatten några år på nacken. Någon lösning blev det ju knappast den gången heller och frågan om nämndemäns delatagande i domstolsprocessen kommer säkerligen att åter diskuteras fram och tillbaka även framöver. Inte minst på grund av diverse mindre välövervägda inlägg från en del nämndemän på Twitter och andra så kallade ”sociala medier” samt andra ”olycksfall i arbetet”…

Ett förslag jag framkastade i en krönika (Dagens Juridik 2018-03-20) om att nämndemän skulle väljas vid allmänna val ter sig vid närmare begrundan mindre lyckat - det skulle nog vara alltför omständligt och därtill kunna ge utrymme för så kallade kupper i val med förmodligen få antal röstande.

Däremot vidhåller jag att kraven på nämndemännen bör skärpas väsentligt. Om det även framgent kommer att utses domare efter det att man bottenskrapat sina partigrytor lär nämndemannasystemets saga nog snart vara all.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt