Skip to content

Ökade krav på högskolorna - vägledning ska hjälpa vid handläggning av studenters överklaganden

Foto: Henrik Montgomery/TT

Med anledning av den nya förvaltningslagen har Universitetskanslerämbetet (UKÄ) tagit fram en ny vägledning för högskolors handläggning av överklaganden. Syftet med vägledningen är främst att värna om enskilda individers rättssäkerhet.

 

Inom högskolesektorn sker överklaganden i de allra flesta fall till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

UKÄ:s förhoppning är att den nya vägledningen ska underlätta för lärosätenas personal när de handlägger sådana överklaganden till ÖNH.

Skyldiga att under vissa förutsättningar ändra beslutet
I den nya vägledningen framgår bland annat att ett överklagande ska vara skriftligt och ska lämnas in till den högskola som har fattat det överklagade beslutet.

När ett överklagande har kommit in ska högskolan först kontrollera om beslutet av någon anledning har blivit uppenbart felaktigt.

Om högskolan vid denna kontroll finner att beslutet är uppenbart felaktigt är högskolan skyldig att under vissa förutsättningar ändra beslutet.

Ska gå via ÖHN
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska högskolan skyndsamt överlämna överklagandet och handlingarna i ärendet till Överklagandenämnden för högskolan.

Om högskolan själv ändrar ett beslut som överklagats ska den även lämna över det nya beslutet till Överklagandenämnden tillsammans med överklagandet och övriga handlingar i ärendet.

Av Justitieombudsmannens praxis följer att handläggningen av ett sådant överklagande hos högskolan som huvudregel inte ska ta mer än en vecka.

Får endast avvisa sena överklaganden
Universitetskanslerämbetets vägledning beskriver också vad en högskola inte ska göra under överklagandeprocessen.

Högskolan får till exempel inte avvisa ett överklagande av andra skäl än att det har kommit in för sent. Högskolan får inte heller avskriva ärendet om klaganden återkallar sitt överklagande.

Vägledningen innehåller även en lista med några viktiga punkter att tänka på när högskolan hanterar överklaganden.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt