Skip to content

"Mindre friktion ger större möjligheter till spridning" - ny avhandling om lagarna för franchise

Anders Fernlund, foto: Mats Burman och Nam Y. Huh/TT

Franchising är en internationell affärsmodell som omsätter miljardbelopp och genererar 19 miljoner arbetstillfällen världen över. Men nationell sär-lagstiftning kan leda till att nya franchiseavtal inte kommer till stånd. I en ny avhandling föreslår advokaten Anders Fernlund att olika "transnatio-nella soft law"-lösningar skulle råda bot på problemet. 

 

- Franchising är bara ett av många exempel på transnationella affärsmodeller. Mycket av det jag kommer fram till går att applicera på andra affärsmodeller, till exempel factoring och leasing, säger avhandlingens författare, advokaten Anders Fernlund som har lagt fram sin doktoravhandling vid Stockholms universitet.

I avhandlingen går Anders Fernlund igenom lagstiftningen i samtliga 36 länder som har särreglerat franchising och slår fast att lagstiftningarna skiljer sig väsentligt åt när det gäller vad som regleras och hur. 

Stor skillnad på lagstiftningen länderna emellan
Anders Fernlund konstaterar bland annat att en franchisegivare som vill expandera utomlands måste ingå ett särskilt avtal för vart och ett av de 36 länder som har särlagstiftning.

Varje sådant avtal medför, enligt Anders Fernlund, friktioner i form av tid och pengar som måste avsättas för att tillägna sig kunskapen om de olika lagarna. 

- Eftersom affärsmodellen är densamma borde rimligen problemen som identifieras vara desamma i alla länder. 

- Men så är inte fallet; de är totalt olika och spretiga. Den ena kan handla om arbetsrätt, den andra om konsumenträtt och den tredje om processuella regler och så vidare.

Måste ingå separata avtal i samtliga länder
Mot den bakgrunden föreslår Anders Fernlund istället en harmonisering i form av självreglering inom branschen på regional eller helst global nivå, lösningar som redan finns idag.

I avhandlingen redogörs för de modellagar, avtal och Code of Conducts som har tagits fram av de internationella organisationerna Unidroit, Internationella handelskammaren (ICC) och regionala branschorganisationer, exempelvis Svenska Franchise.

- Min slutsats blir att ju färre friktioner, desto större möjligheter för en transnationell spridning av franchisesystem, säger Anders Fernlund.

"Lagen löser inga problem"
Slutligen riktar Anders Fernlund skarp kritik mot den svenska Upplysningslagen från 2006 som innebär viss informationsplikt för franchisegivaren gentemot franchisetagaren.

-  Utredningsarbetet är dåligt genomfört. Man har skapat en lösning utan att kunna identifiera ett problem.

- Vidare är legaldefinitionen enkel att kringgå. Påföljden, ett föreläggande från domstol att ge lagstadgad information till franchisetagaren löser inga problem eftersom skadan redan är skedd.

Han föreslår istället att en mer effektiv påföljd skulle vara att avtalet i fråga ogillades. 

- Mitt förslag på påföljd är istället att avtalet ogiltigförklaras.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt