Skip to content

"Hjälper inte inspektörerna att tolka lagstiftningen" - brister i vägledningen av kommunal alkoholtillsyn

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringens bristande vägledning av den kommunala tillsynen på alkohol- och miljöområdet leder till skiftande rättssäkerhet, effektivitet och likvärdighet kommunerna emellan. Det visar en färsk granskning som Riksrevisionen har gjort. 

 

- De ansvariga myndigheterna hjälper inte tillsynsinspektörerna att tolka lagstiftningen och det tar för lång tid att besvara frågor, säger Leif Svensson, projektledare för Riksrevisionens granskning. 

- Dessutom är de skriftliga vägledningarna på miljöområdet för krångliga, och på alkoholområdet är de för få.

Den kommunala tillsynen ska tillvarata medborgarnas intressen inom olika områden, till exempel genom att kontrollera miljöfarlig verksamhet eller om affärer säljer folköl till minderåriga.

Myndigheternas arbete synas
Den kommunala tillsynsverksamheten är myndighetsutövning och ska vara likvärdig i alla delar av Sverige. 

För att säkerställa detta har ett antal statliga myndigheter i uppdrag att stötta kommunernas tillsyn genom så kallad tillsynsvägledning i form av råd och stöd, samordning samt uppföljning och utvärdering.

Riksrevisionen har därför granskat hur bland annat Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket bedriver sin tillsynsvägledning på alkohol- och miljöområdet. 

"Problemen kunde ha undvikits"
Riksrevisionens granskning visar att det finns brister i den statliga vägledning som kommunerna är berättigade till för att göra tillsynsverksamheten likvärdig i alla kommuner. 

Framför allt är det råd- och stödverksamheten som inte lever upp till förväntningarna på en välfungerande tillsynsvägledning eftersom myndigheterna inte stöttar kommunerna med exempelvis tolkning av lagstiftningen i tillräckligt stor utsträckning. 

Något som enligt Riksrevisionen orsakas av en otydlig arbetsfördelning mellan central och regional nivå

- De inblandade myndigheterna har olika rättsliga förutsättningar, men har själva fått sköta uppdelningen av sina ansvarsområden. Problemet kunde ha undvikits om regeringen styrt myndigheterna mot en modell med mer ansvar för de centrala tillsynsvägledande myndigheterna, säger riksrevisor Helena Lindberg.

"Inget syfte att rikta kritik mot enskilda myndigheter"
Riksrevisionen konstaterar i granskningen att en fungerande tillsynsverksamhet förutsätter att det finns en tydlig ansvarsfördelning, hög servicenivå samt snabb och konkret hjälp att tolka lagar och förordningar.

Därför hoppas man nu att de granskade myndigheterna ska ta till sig av den kritik som ges i rapporten. 

- Syftet med granskningen har inte varit att rikta kritik mot enskilda myndigheter utan att ta reda på om och hur en väl fungerande tillsynsvägledning kan fungera på alla områden, säger riksrevisor Helena Lindberg. 

- Granskningens resultat kommer förhoppningsvis att bidra till en positiv utveckling på det området, säger riksrevisor.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt