Skip to content

HFD: "Hushållsgemenskap" avgörande för underhållsstöd - bevisbördan ligger på föräldrarna

Foto: Isabell Höjman/TT

Det är den förälder som har barnen boende hos sig som ska bevisa att den andra föräldern inte också bor där. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en prejudicerande dom om underhållsstöd. Det som ska vara avgörande är enligt HFD om de "har en sådan hushållsgemenskap som normalt präglar ett sammanlevande även om de inte fullt ut delar bostad".

 

Försäkringskassan drog i juli 2014 in och avslog en mammas ansökan om underhållsstöd för sina två barn.

Grunden för beslutet var att det fanns uppgifter som talade för att mamman och barnens pappa inte alls var separerade utan i själva verket bodde tillsammans - bland annat att de hade fått ytterligare ett barn ihop, att pappan hade varit folkbokförd hos mammans föräldrar under vissa perioder och att mamman hade angett pappans telefonnummer i sin ansökan om underhållsbidrag.

Mamman vann
Mamman överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Härnösand som inledningsvis slog fast att det nya barnet i sig inte kunde anses visa att de skulle vara sammanboende. Bedömningen förändrades inte av Försäkringskassans övriga uppgifter som i sig inte visade att föräldrarna skulle vara sammanboende.

Förvaltningsrätten gick därför på kvinnans linje.

Försäkringskassan överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som i och för sig ansåg att de omständigheter som Försäkringskassan hade åberopat innebar att det var "tillräckligt sannolikt" att föräldrarna verkligen hade sammanbott.

Mamman ska motbevisa
Det blev då mammans sak att motbevisa detta - någonting som hon enligt kammarrätten hade lyckats göra med hjälp av intyg och uppgifter från bland annat en vaktmästare som hade insyn i hyresgästernas situation.

Även kammarrätten gick därför på mammans linje.

Försäkringskassan överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som nu slår fast att ”boföräldern” har bevisbördan för att föräldrarna inte bor tillsammans och att man därmed har rätt till underhållsstöd.

Bör godta uppgifter
Det som är avgörande för om föräldrarna ska anses bo tillsammans blir enligt HFD om de "har en sådan hushållsgemenskap som normalt präglar ett sammanlevande även om de inte fullt ut delar bostad".

Definitionen ska alltså inte begränsas till när föräldrarna ”huvudsakligen tillbringar sin dygnsvila i samma bostad”.

När det gäller underhållsstöd anser HFD ”att Försäkringskassan normalt bör kunna godta de uppgifter som lämnas och utgå från att föräldrar som inte är folkbokförda på samma adress eller gifta med varandra, inte heller bor tillsammans”.

Får ytterligare barn
Uppgiften om att föräldrarna har fått ytterligare ett gemensamt barn är enligt HFD ”av sådan art och har sådan konkretion att Försäkringskassan har anledning att utreda boendesituationen”. Det ankommer då på "boföräldern" att visa att föräldrarna inte bor tillsammans.

När det gäller den bevisning som mamman har åberopat i det nu aktuella fallet anser HFD dock att det inte finns någon anledning att göra någon annan bedömning än den kammarrätten gjort. Även HFD går därför på mammans linje.

HFD kom samma dag med en annan dom i ett liknande fall där "boförälderns" bevisbörda inte var uppfylld.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt