Skip to content

HD: Bestämmelse i rättegångsbalken strider mot EU-rätten - får inte tillämpas i tvist

Foto: DJ

Den svenska rättegångsbalkens regler om vad som gäller när en "foruminvändning" - alltså en fråga om vilken domstol som är behörig att pröva ett mål - kommer in för sent får inte tillämpas. Orsaken är att de innebär en utvidgning av EU:s processregler i Bryssel I-förordningen. Det slår Högsta domstolen fast.

 

Bakgrunden är en affär där en privatperson i Finland sålde en häst till en privatperson i Sverige.

Föräldrarna till köparen stämde säljaren vid Borås tingsrätt i egenskap av dotters förmyndare och begärde att köpet skulle hävas.

Missade med tre dagar
Tingsrätten förelade säljaren att yttra sig senast ett visst datum - någonting som säljaren missade med tre dagar.

I sitt försenade yttrande bestred säljaren dock både svensk domsrätt och frågan i sak.

Tingsrätten konstaterade att säljaren hade sin hemvist i Finland och att frågan om domsrätt skulle avgöras med stöd av den så kallade Bryssel I-förordningen som reglerar det "forum" - alltså vid vilken domstol en tvist ska avgöras.

Talan avvisades
Tingsrätten konstaterade att det var en ort inom Skaraborgs tingsrätts domsaga som hade varit så kallad "avtalad uppfyllelseort" för leverans av hästen och att Borås tingsrätt  därför saknade behörighet att pröva fallet. Köparnas talan avvisades därför utan att prövas i sak.

Köparna överklagade avvisningsbeslutet till Hovrätten för Västra Sverige som dock delade tingsrättens bedömning att svensk domsrätt i och för sig  förelåg med tanke på "uppfyllelseorten". Hovrätten konstaterades dock att det var Skaraborgs tingsrätt som var behörig domstol men att den så kallade foruminvändningen (alltså var saken skulle prövas) var förfallen, eftersom den hade gjorts för sent.

Överklagade till HD
Målet skulle därför ändå prövas av Borås tingsrätt, ansåg hovrätten. Säljaren överklagade hovrättens beslut till Högsta domstolen och begärde att Borås tingsrätts avvisningsbeslut skulle fastställas.

HD skriver inledningsvis i sitt avgörande:

"Bryssel I-förordningen reglerar domstols behörighet vid tvister på privaträttens område när svaranden, såsom i detta fall, har hemvist i en medlemsstat inom EU. Målet gäller frågan om unionsrätten tillåter att en bestämmelse i rättegångsbalken, som utgör utfyllande rätt, tillämpas även om det leder till att en domstol blir behörig att pröva en tvist fastän den enligt förordningen annars inte skulle vara det." 

HD konstaterar nu att den aktuella situationen - att en så kallad foruminvändning görs för sent enligt nationella processregler - inte regleras i Bryssel I-förordningen.

Avvisningsbeslut fastställs
Enligt HD skulle en tillämpning av den svenska bestämmelsen i rättegångsbalken innebära en utvidgning i strid med förordningens syfte - att svaranden inte ska behöva svara vid en domstol i främmande stat utan att ha samtyckt till det eller utan att något av alternativen till huvudregeln om att talan ska väckas i svarandens hemviststat är tillämplig.

Detta innebär enligt HD att bestämmelsen inte ska tillämpas. Skaraborgs tingsrätt var därför behörig och Borås tingsrätts avvisningsbeslut ska därmed fastställas.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt