Skip to content

EKO-brottsdömd jurist som kör taxi vinner i domstol - förtroendet som chaufför inte rubbat

Foto: Pontus Lundahl/TT

Den förtroendeställning som jurister har är jämförbar med den som taxichaufförer har. Det ansåg förvaltningsrätten och fastställde Transportstyrelsens beslut om att tilldela en taxichaufför en varning eftersom han sex år tidigare hade begått bedrägeribrott i sin egenskap av jurist. Kammarrätten river dock upp domen.

 

Transportstyrelsen beslutade i april att taxichauffören skulle tilldelas en varning. Orsaken var att det visade sig att mannen hade dömts för grovt bedrägeri begånget i hans dåvarande arbete som jurist år 2011. "Missförhållandena" ansågs dock inte så allvarliga att mannens taxilegitimation skulle återkallas - dels eftersom brottet inte hade någon anknytning till mannens arbete som taxichaufför, dels för att det hade gått så läng tid sedan brottet.

Transportstyrelsen ansåg ändå att det rörde sig om ett brott som rubbar förtroendet för föraren och han meddelades därför alltså en varning.

Vandelsprövning
Taxichauffören överklagade Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten skrev i sin dom:

"Vid vandelsprövning för taxiförarlegitimation ska man beakta taxipassagerares beroendeställning gentemot taxiföraren. Taxipassagerare är beroende av en pålitlig, ärlig och yrkesskicklig taxiförare för sin trygghet."

"I aktuell brottmålsdom har framkommit att X (mannen) innehaft en förtroendeställning som erfaren jurist och företrädare för ett bolag när han gjort sig skyldig till grovt bedrägeri. Brottet begicks således inom hans dåvarande yrkesutövning som jurist."

Rubba förtroendet
Förvaltningsrätten ansåg dock att "den förtroendeställning som jurister har anses jämförbar med den som taxiförare har". Brottet kunde därför rubba förtroendet för taxiföraren, enligt förvaltningsrätten som därför fastställde Transportstyrelsens beslut.

Taxichauffören överklagade domen till Kammarrätten i Jönköping där han underströk hans lämplighet som taxichaufför inte går att jämföra med hans tidigare förtroendeställning som jurist. Kammarrätten skriver i sin dom:

"Brottet begicks ca 6,5 år före Transportstyrelsens beslut om varning. Att lång tid förflutit mellan den brottsliga gärningen och fällande dom bör inte läggas X till last. Det är inte heller fråga om ett sådant grövre våldsbrott som för lång tid framöver diskvalificerar den enskilde som lämplig för taxiföraryrket."

Går på mannens linje
Kammarrätten slår fast att det brott som mannen har dömts för i och för sig "mycket väl kan rubba förtroendet för honom som jurist" men att detta inte har någon avgörande anknytning till hans yrke som taxiförare. Mannen har inte heller återfallit i brott.

Kammarrätten går därför på mannens linje och river upp Transportstyrelsens beslut.

  • Alt-texten
    Åsa Lindqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt