Skip to content

"Beslutsfattarnas kompetens kan ifrågasättas" - skarp kritik mot Tullverkets underrättelseverksamhet

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden riktar åter skarp kritik mot Tullverket som vid upprepade tillfällen brustit i dokumentation samt i ett fall verkställt beslut som inneburit en kränkning av enskildas rättigheter. 

 

Under förra årets löpande granskningar av Tullverkets inhämtning av elektronisk kommunikation fann Säkerhets- och integritets-skyddsnämnden så pass många brister att man valde att genomföra en riktad granskning av Tullverkets ärenden under förra året. 

Även denna gång fann Säkerhets- och integritetskyddsnämnden "åtskilliga felaktigheter och brister" i myndighetens arbete.

Inhämtningsperioderna överskrids
I tre ärenden har tillåten inhämtningsperiod i beslut om inhämtning av lokaliseringsuppgifter i realtid överskridits med en dag.

Tullverket har som förklaring uppgett att beslutsfattaren i respektive ärende "varit ouppmärksam och haft bristande kunskaper om den rättsliga regleringen" vilket gjort att denne tolkat bestämmelsen på fel sätt. 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden skriver i sitt beslut att det faktum att den tillåtna inhämtningsperioden har överskridits med en dag i samtliga tre beslut "tyder på att det är fråga om okunskap hos beslutsfattarna", och att det nu ankommer på Tullverket att "säkerställa att de tjänstemän som fattar beslut i inhämtningsärenden har den kompetens som krävs för uppgiften".

Bristande och avsaknad dokumentation
Nämnden konstaterar även att det i majoriteten av de 50 granskade ärendena saknades dokumentation om när material inkommit till Tullverket och uppgift om huruvida ärendet avslutats eller inte.

Tullverket har som förklaring uppgett att orsaken är okunskap hos handläggare och beslutsfattare vad gäller rutinerna för hanteringen av inhämtningsärenden. I ett fall har dessutom ett beslut om inhämtning hävts, utan att det dokumenterats i ärendet. Även här har förklaringen uppgetts vara okunskap gällande rutinerna.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden slår fast att avsaknaden av dokumentation som rör omständigheter av betydelse för underrättelseskyldigheten i inhämtningslagen "medför en risk för att nämnden inte underrättas inom den lagstadgade tiden och understryker att "ett beslut om hävning alltid ska dokumenteras i ärendet".

"Åtskilliga felaktigheter och brister"
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden konstaterar att granskningen har visat att Tullverkets hantering av inhämtningsärenden än en gång uppvisat åtskilliga felaktigheter och brister.

Nämnden konstaterar dessutom att dessa till stor del är desamma som vid den tidigare inspektionen och att "varken den utbildning som hölls efter dåvarande granskning eller de rutin- och styrdokument som Tullverket upprättat på ett avgörande sätt haft synes önskvärd inverkan".

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden går så långt att man anser att det "kan ifrågasättas om beslutsfattarna vid myndigheten har den särskilda kompetens, utbildning och erfarenhet som beslutsfattande enligt lagen kräver".

Nämnden förutsätter därför att Tullverket vidtar åtgärder för att avhjälpa de felaktigheter och brister som granskningen visat på och väljer att inte vidta några ytterligare åtgärder. 

Läs hela beslutet här

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt