Skip to content

Vinner i högsta instans - Sveriges asylbegränsning inte i proportion till familjens rätt att återförenas

Migrationsöverdomstolen är en del av Kammarrätten i Stockholm. Foto: Bertil Ericson/TT

"Regeringens syfte att under en tid begränsa antalet asylsökande" står inte i rimlig proportion till den syriska familjens rätt att återförenas enligt Europakonventionen och Barnkonventionen. Det slår Migrationsöverdomstolen fast och river upp beslutet om att neka familjen uppehållstillstånd.

 

Den åttaårige pojken från Syrien som kom till Sverige år 2015 tillsammans med släktingar och har redan beviljats asyl här. Nu har hans mamma, pappa och bror ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som anhöriga till pojken.

Migrationsverket avslog deras ansökan med hänvisning till att sonen bara har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige enligt de tillfälla lagar som Sverige har infört när det gäller uppehållstillstånd.

Rätt till familjeliv
Familjen överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Luleå som dock instämde i Migrationsverkets bedömning och avslog överklagandet. Enligt domstolen stred det inte heller mot något svenskt konventionsåtagande att neka familjemedlemmarna uppehållstillstånd.

Familjen överklagade till Migrationsöverdomstolen som nu sätter den svenska lagen i relation till familjemedlemmarnas "rätt till respekt för familjeliv" enligt Europakonventionen men också till FN:s barnkonvention.

Överdomstolen skriver:

"Det som då måste bedömas är om inskränkningen kan anses proportionerlig vid en avvägning mellan å ena sidan familjens intresse av att återförenas och å andra sidan den svenska statens intresse av att minska antalet asylsökande på grund av de stora påfrestningarna på det svenska asylsystemet och andra centrala samhällsfunktioner."

Regeringens angivna syfte
Migrationsöverdomstolen kommer fram till att familjen skulle få sina rättigheter kränkta om de nekades uppehållstillstånd i Sverige.

Överdomstolen skriver:

"Sammantaget finner Migrationsöverdomstolen att den inskränkning av rätten till respekt för familjeliv som det innebär att i detta fall neka klagandena uppehållstillstånd inte står i rimlig proportion till regeringens angivna syfte att under en tid begränsa antalet asylsökande."

Barnkonventionen
Överdomstolen konstaterar att pojken inte har träffat sin familj sedan år 2015 och att Sveriges tillfälliga lag ska gälla fram till och med den 19 juli 2019. Enligt överdomstolen skulle detta innebära att pojken och hans familj skulle behöva vara separerade under alltför lång tid om de inte beviljas uppehållstillstånd nu:

"Det står således i strid mot svenska konventionsåtaganden, artikel 8 EKMR och Barnkonventionens bestämmelser, främst artikel 3 men även artiklarna 9 och 10, att neka P:s (pojkens) föräldrar och bror uppehållstillstånd i Sverige."

Familjen beviljas därför uppehållstillstånd. Domen kan inte överklagas.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt