Skip to content

"Vill omvandla advokaten till angivare" - kritik mot lagkrav på redovisning av klientmedelskonton

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Foto: Ulf Palm/TT

Undantaget för advokater vad gäller rapport-skyldigheten av deras klientmedelskonton är av vikt för det förtroendefulla förhållandet mellan advokater och deras klienter. Det anser Advokat-samfundet som avstyrker regeringens förslag om att avskaffa undantaget. 

 

- Detta är ytterligare ett initiativ som urholkar advokatens tystnadsplikt och därmed klientens privilegier, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. 

Enligt det nu gällande undantaget anses inte en advokats klient som innehavare av ett klientmedelskonto som advokaten förvaltar för klientens räkning. Därmed behöver rapporteringsskyldiga banker inte identifiera klienter i egenskap av kontohavare för advokaters klientmedelskonton.

Feltolkad internationell uppmaning
Förslaget till nya lagändringar läggs fram efter påpekanden från det globala forumet för transparens och informationsutbyte i fråga om skatter, Global Forum, som utvärderade Sveriges lagstiftning på området 2017.

Advokatsamfundet är av åsikten att regeringen har missuppfattat Global Forums och understryker i sitt remissvar att det inte framgår att det nuvarande undantaget är oacceptabelt, utan att Sverige endast uppmanas att se över undantaget. 

Advokatsamfundet anser det vara "anmärkningsvärt att att de skäl för förslaget som regeringen redovisar i sin promemoria inte överensstämmer med Global Forums bedömning".

Inget tyder på negativa effekter
Utöver detta påpekar samfundet i sitt remissyttrande på att det i rapporten inte finns några belägg för att det svenska undantaget skulle vara behäftat med några negativa effekter. 

Tvärtom anser Advokatsamfundet att undantaget svarar "väl upp mot kraven på ett effektivt genomförande av de internationella reglerna". 

Samfundet framhållet vikten av ett förtroendefullt förhållande mellan advokater och klienter och hänvisar till en dom från Högsta förvaltningsdomstolen där Skatteverket nekats rätt till insyn i klientmedelskonton "med hänvisning till att en sådan åtgärd vore för ingripande i den enskildes möjligheter att söka råd och biträde i skydd av advokaters tystnadsplikt".

Bör inte leda till lagstiftning
Advokatsamfundet anser att det vid en slutgiltig avvägning mellan Sveriges intresse att genomföra lagändringen och intresset av att upprätthålla advokatsekretessen framstår som uppenbart att det inte finns tillräckliga skäl att ta bort undantaget. 

Därför anser man att lagförslaget inte bör leda till någon ny lagstiftning och avstyrker förslaget. 

-  Det finns många starka och legitima skäl som talar för att advokats klientmedelskonton också i fortsättningen ska vara undantagna från rapporteringsplikt, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

- Det inger starka betänkligheter när lagstiftaren på, som i detta fall, oklara grunder vill omvandla advokatrollen från att vara en förtrogen rådgivare till att bli angivare.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt