Skip to content

"Våra läkarkarriärer äventyras" - men forskare få inte överklaga KI:s beslut om oredlig forskning

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Trots att det får "anses klart" att Karolinska institutets beslut om "oredlighet i forskning" kan få stora konsekvenser för de kritiserade forskarna så går beslutet inte att överklaga. Det slår förvaltningsrätten fast och avvisar därmed läkarnas påstående om att de har rätt att få frågan prövad av domstol enligt Europakonventionen.

 

I juni 2018 beslutade Karolinska Institutet, KI, att forskning som hade redovisats i sex granskade artiklar var "oredlighet i forskning" - och att de fem forskare och läkare som hade undertecknat artiklarna var ansvariga för "oredlighet i forskning" och "klandervärda".

Forskarna överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm men KI hävdade att beslutet överhuvudtaget inte gick att överklaga.

Utlåtande från professor
Forskarna åberopade ett utlåtande från en professor i förvaltningsrätt som anser att beslutet borde gå att överklaga. Forskarnas uppfattning redovisas i förvaltningsrättens beslut:

"Beslutet är överklagbart enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer om rättsäkerhet. Beslutet innefattar civila rättigheter och skyldigheter enligt artikel 6.1 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR, och utgör myndighetsutövning. Det föreligger således en rätt att överklaga beslutet."

"Begreppet civila rättigheter omfattar alla förfaranden vars resultat påverkar en privat rättighet. Ett beslut om oredlighet i forskning får för den enskilde forskaren allvarliga konsekvenser. Beslutet påverkar klagandenas möjligheter att utöva sitt yrke."

Påverkar deras yrke
De kommer bland annat att ha stora svårigheter att få artiklar publicerade i såväl nationella som internationella tidskrifter och beslutet kan leda till att det kan bli svårt för dem att få jobb som läkare.

Förvaltningsrätten pekar nu på att det får "anses klart" att beslut om "oredlighet i forskning" i och för sig kan medföra faktiska verkningar för den som blir utpekad. Samtidigt understryker förvaltningsrätten att frågan tidigare har prövats av kammarrätten och att det inte har bedömts omfatta någon "civil rättighet" enligt Europakonventionen.

Förvaltningsrätten går därför på KI:s linje om att beslutet inte får överklagas - och avvisar därför överklagandet utan att pröva det i sak.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Caroline Gejbo

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt