Skip to content

Statsbudget utan ordinarie regering? Snart kräver lagen budgetproposition på riksdagens bord

Rosenbad och riksdagshuset. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Enligt lag ska regeringen lämna en budgetpropo-sition till riksdagen senast den 15 november, alltså nästa vecka. Detta gäller även även om Sverige styrs av en expeditionsministär  - en ”övergångs-regering”. Här är de principer som gäller.

 

- Sverige måste ha en statsbudget. Ingen tidigare övergångsregering har lagt en budgetproposition. Regeringen försöker därför skapa en god praxis som ger en nytillträdd regering förutsättningar att forma sin egen ekonomiska politik, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

I regeringsformen, riksdagsordningen och budgetlagen finns bestämmelser om budgetpropositionen.

Promemoria med riktlinjer
I en särskilda promemoria från Statsrådsberedningen finns de riktlinjer som ska gälla för en övergångsregering – som i grunden bygger på att en övergångsregering bara ska avgöra ”löpande eller brådskande ärenden och inte lägga fram propositioner som är politiskt kontroversiella eller som har en tydlig partipolitisk inriktning”.

Av regeringsformen framgår det dessutom att den senaste beslutade budgeten ska fortsätta att gälla om riksdagen inte har beslutat om en ny budget.

Sex punkter
Sveriges nuvarande regering har därför bedömt att budgetpropositionen för nästa år ska utformas utifrån den beslutade budgeten för 2018 med följande justeringar:

  • Anslag som används för förvaltnings- och investeringsändamål pris- och löneomräknas på sedvanligt sätt. Anslag som avser regelstyrda transfereringssystem justeras utifrån ändrad makroekonomisk utveckling liksom ändrade volymer (t.ex. antal personer som omfattas).
  • Anslag justeras till följd av beslutade lagar och förordningar, internationella avtal, civilrättsligt bindande avtal eller EU-rättsakter.
  • Anslag justeras om riksdagen beslutat om flyttar av ändamål och verksamheter mellan utgiftsområden.
  • Anslag justeras om det krävs för att nödvändiga samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas.
  • För att verksamhet som baseras på ett beställningsbemyndigande för kommande år ska ges förutsättningar att bedrivas i samma omfattning 2019-2021 justeras anslagsnivåerna för alla år med hänsyn till nivån på beräknade infrianden av de ekonomiska åtagandena 2019.
  • Lagförslag som är politiskt okontroversiella, och som inte kan genomföras under pågående budgetår, inkluderas i de fall det råder politisk samsyn om förslagen.

Kan justeras av ny regering
Regeringen understryker att ”motsvarande principer kommer att beaktas på inkomstsidan där det är tillämpligt”.

Om det är övergångsregeringen som lämnar budgetpropositionen den 15 november kommer en ny och ordinarie regering nästa år ha möjlighet att föreslå justeringar och kompletteringar av statens budget i en ändringsbudget.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt