Skip to content

Privat ombud hotade offentligt biträde med polisanmälan - stoppas av domstol

Foto: Henrik Montgomery/TT

Föräldrarna i LVU-målet hade valt ett eget ombud i stället för det offentliga biträde som hade för-ordnats för dem. Det privata ombudet förklarade för det offentliga biträdet att han kunde komma att polisanmälas om han fortsatte att söka kontakt med föräldrarna. Detta var så olämpligt att det privata ombudet nu har avvisats som ombud av kammarrätten.

 

Det var Förvaltningsrätten i Göteborg som avvisade en ett juridiskt ombud i ett LVU-mål. Orsaken var enligt domstolen att han hade betett sig olämpligt.

Mannen var ombud för vårdnadshavarna i målet - som dock även hade fått ett offentligt biträde förordnat för sig. Förvaltningsrätten skrev:

"Vårdnadshavarna i pågående LVU mål har undertecknat fullmakter för O (ombudet) att företräde dem vilket får anses innebär att de visat ett förtroende för honom som ombud och själva inte anses lida av hans agerande. Deras uppfattning måste tillmätas stor betydelse."

"Kan komma att polisanmälas"
Förvaltningsrätten pekade dock på hur ombudet hade behandlat det offentliga biträdet som orsak till att bhan ansågs olämplig.

När det offentliga biträdet hade försökt att komma i kontakt med vårdnadshavarna eller ombudet hade ombudet dock uppgett att vårdnadshavarna inte vill ha med det offentliga biträdet att göra och att ytterligare kontaktförsök skulle komma att polisanmälas.

Ombudet har också i en skrivelse till det offentliga biträdet uppgett "att det givetvis inte kan uteslutas att någon av vårdnadshavarna skulle kunna anmäla det offentliga biträdet för ofredande eller liknande".

"Försökte undvikande störande inblandning"
Detta visade enligt förvaltningsrätten att ombudet inte var lämpligt för uppdraget och han avvisades alltså därför enligt förvaltningsprocesslagen.

Ombudet överklagade förvaltningsrättens avvisningsbeslut till Kammarrätten i Göteborg och hävdade att han endast "försökt undvika störande inblandning av ett oönskat offentligt biträde".

Hans uppfattning redovisas i kammarrättens avgörande:

"Det ska understrykas att förvaltningsrätten felaktigt utsett ett offentligt biträde eftersom det varit uppenbart att ett sådant varken behövts eller varit önskvärt. Förvaltningsrätten har varken kommunicerat övervägande eller gett honom möjlighet att yttra sig innan beslutet fattades, vilket torde innebära rättegångsfel."

Borde ha informerat för beslut
*Ombudet uppgav också att "även om han avvisas kan det inte uteslutas att vårdnadshavarna fortsätter ge in inlagor som är skrivna av honom" och menade att avvisningsbeslutet därför inte kommer att medföra någon "väsentlig förändring".

Kammarrätten konstaterar nu att förvaltningsrätten i och för sig borde ha informerat ombudet eller vårdnadshavarna om att ett sådant beslut övervägdes. Enligt kammarrätten har denna handläggningsbrist dock avhjälpts i kammarrätten.

Eftersom kammarrätten delar förvaltningsrättens bedömning i sak avslås överklagandet.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Bara för att man har riktat hotelser mot en tjänsteman, så betyder det ju inte att man också måste vara olämplig som ombud.

Juristartisten har varken läst domen eller partens inlaga utan enbart artikeln. Juristartistens erfarenhet är att när domstolar försöker mygla blir de alltid som småbarn som blivit påkomna med att stjäla godis under julgranen. Vanligt synes vara att ange något som en advokat eller part angivit i sitt besvärsbrev och sedan låtsas att domstolen gjort en judiciell prövning av sakfrågan samt sedan utelämna en massa judiciellt nödvändiga aspekter i frågan.

Juristartisten misstänker att kammarrätten överträtt konventionen enbart baserat på artikeln. I artikel 6.1 och 6.1.c föreskrivs minimistandarden som dessutom ska utökas med internationell rätt och utvecklad praxis.

Huruvida kammarrätten agerat rätteligen för att utesluta ett aktivt dåligt ombud eller t.o.m. en falsk bedragare eller om kammarrätten verkligen anser att barnet och dess målsmän måste representeras av advokat eller om det är en så kallad kvalifikationskonkurrenssituation eller bara politik (politiskt parti x vill ta* ett barn och partiets domare x anser det lämpligt samt att det för syns skull blir lämpligast ifall barnet och barnets målsmän även representeras av en av parti x:s advokater), Har juristartisten ingen aning om. Juristartisten kan bara konstatera att en dom borde formuleras så tydligt att juridiskt kunniga journalister inte ska behöva skriva artiklar där saken kan betvivlas.

* ta ska tolkas som lagligen eller annat.

Det kan väl inte bara vara förutskickad polisanmälan som föranlett beslutet. En sådan kan väl fö knappast betecknas som ett hot ? Antingen är den berättigad och saken drivs vidare eller också, vilket är det vanliga, avskrivs den.

Så sant. Jag tror det var mitt lite klumpiga ordval. Såklart att det inte var ett hot. Han ställde bara ett ultimatum.