Skip to content

"Olämpligt reglera bostäders upplåtelseform" - Konkurrensverket avstyrker nytt lagförslag

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Det är olämpligt att reglera upplåtelser av bostäder genom bestämmelser i detaljplaner eftersom det kan hämma och försämra konkurrensen inom bostadsbyggandet. Det anser Konkurrensverket som delvis avstyrker lagförslaget om en "utveck-lad översiktsplanering".

 

I betänkandet ”En utvecklad översiktsplanering” framhåller utredaren att det är oplämpligt att ge kommuner möjlighet att reglera bostäders upplåtelseform genom bestämmelser i detaljplaner.

Utredningen anser i stället att en kommun "i annan särskilt föreskriven ordning" ska få bestämma att vissa bostadslägenheter bara får upplåtas med hyresrätt.

Konkurrensverket delvis positivt
Konkurrensverket delar utredningens slutsats att det är olämpligt att reglera upplåtelseformen genom bestämmelser i detaljplaner eftersom det kan hämma och försämra konkurrensen inom bostadsbyggandet.

Konkurrensverket avstyrker dock utredningens förslag om att införa en ny lag om kommunal reglering av bostäder med hyresrätt av samma skäl och då det, enligt Konkurrensverket,  inte är tillräckligt utrett hur den nya regleringen förhåller sig till EU:s statsstödsregler.

Regeringen ska meddela föreskrifter
Konkurrensverket avstyrker också utredningens förslag att översiktsplanens innehåll bör regleras utifrån Boverkets framtagna översiktsplanemodell. Konkurrensverket menar att när översiktsplanen, enligt utredningens förslag, inte görs bindande, så kan alltför höga krav på innehållet förlänga planprocessen.

Konkurrensverket tillstyrker däremot utredningens förslag om att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska få meddela föreskrifter om standarder för utformning av digitala översiktsplaner, regionplaner och områdesbestämmelser.

Konkurrensverket tillstyrker även förslaget att kommunfullmäktige senast 15 månader efter ett ordinarie val ska anta en planeringsstrategi för att öka kontinuiteten i planeringen.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt