Skip to content

Nya lagar om personuppgifter hos myndigheterna - ska komplettera brottsdatalagen

Foto: Lisa Åserud/TT

Riksdagen har sagt ja till att det ska införas mer detaljerade lagar om personuppgiftsbehandling för bland annat polisen, Tullverket och Skatteverket. Lagarna ska gälla utöver brottsdatalagen, som redan innehåller övergripande regler om personuppgiftsbehandlingen hos myndigheterna.  

 

De nya lagarna, registerförfattningarna, ska bara innehålla specifika undantag, avvikelser och preciseringar. De ska även ta hänsyn till de olika myndigheternas behov i arbetet med personuppgifter.

Även om de befintliga registerförfattningarna, enligt regeringen, till stor del redan uppfyller de krav som ställs i direktivet finns enskilda bestämmerlser som måste ändras för att det ska överrensstämma med hur brottsdatalagen genomför direktivet.

Kriminalvårdens registerförfattning avviker
I justitieutskottets betänkande framhålls särskilt att Kriminalvårdens registerförfattning i många avseenden avviker från den modernare reglering som gäller för övriga behöriga myndigheter

Regeringen föreslår i propositionen därför att lagen om behandling av personuppgifter inom kriminalvården, polisdatalagen, kustbevakningsdatalagen, åklagardatalagen, tullbrottsdatalagen och skattebrottsdatalagen ska upphävas och att nya lagar om myndigheternas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska införas.

Vidare föreslås en ny lag som ska ersätta domstolsdatalagen inom brottsdatalagens område.

Brottsdatalagen får en ny roll
Den nya regleringens struktur innebär att brottsdatalagen, som ska tillämpas i hela rättskedjan, bildar "den yttre ramen för regleringen och att registerförfattningarna inskränker rätten att behandla personuppgifter till behandling i vissa syften i respektive verksamhet".

Registerförfattningarnas tillämpningsområden kommer alltså att vara snävare än brottsdatalagens.

Som exempel kan nämnas att tillämpningsområdet för flertalet registerförfattningar inte omfattar behandling av personuppgifter i syfte att verkställa påföljder eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Registerförfattningarna kommer inom sitt respektive tillämpningsområde att gälla utöver brottsdatalagen. Det innebär att de kommer att innehålla undantag, avvikelser och preciseringar i förhållande till brottsdatalagen.

Ska tolkas parallelt
En utgångspunkt är att en myndighets registerförfattning ska reglera all myndighetens personuppgiftsbehandling inom brottsdatalagens tillämpningsområde.

Detta kommer, enligt betänkandet, inte alltid att vara möjligt, men det ska i så stor utsträckning som möjligt framgå av respektive registerförfattning när det finns någon annan regleringen inom brottsdatalagens tillämpningsområde som ersätter bestämmelserna i registerförfattningen. 

De nya lagarna och övriga författningsförslag träder i kraft vid årsskiftet.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt