Skip to content

Lagrådet avstyrker lagförslag om könskorrigering - hård kritik mot regeringens grundlagsbrott

Statsminister Stefan Löfven (S) och Thomas Bull, justitieråd och före detta professor i konstitutionell rätt som är en av ledamöterna i Lagrådet som avstyrker regeringens lagförslag. Foto: Stina Stjernkvist/TT och Jessica Gow/TT

Ännu en gång slår Lagrådet ner på att grundlagens beredningskrav inte är uppfyllt när det gäller regeringens hantering av lagförslag. Det kan dessutom "starkt ifrågasättas" om lagförslagets intresseavvägningar är förenliga med Europa-konventionen. Lagrådet avstyrker därför lagförslaget om kirurgiska ingrepp och ändring av kön i folkbokföringen.

 

Lagrådet pekar i sitt remisssvar på de beredningskrav för nya lagar som finns i regeringsformen inte uppfyllda. Detta eftersom de båda departementspromemorierna skickades på remiss med alltför kort remisstid.  

Dessutom var promemoriornas innehåll otillräckligt som grund för remissinstansernas svar, vilket i sin tur gör att det inte kan garanteras att "alla berättigade intressen var företrädda bland remissinstanserna".

Remissinstanserna fick åtta veckor på sig att besvara den första remissen och den andra remissen skulle besvaras inom fem veckor. Under den tiden inföll dessutom midsommmarhelgen. 

Låg svarsfrekvens bland remissinstanserna
Lagrådet konstaterar att svarsfrekvensen bland de remissinstanser som erbjöds att komma med synpunkter på lagförslaget var låg. 

Den första promemorian skickades till skickades till 133 remissinstanser, av vilka 83 svarade, medan den andra skickades till 138 instanser, varav 77 svarade - någonting som enligt Lagrådet kan antas bero på den mycket korta remisstiden. 

Ett flertal remissinstanser lämnade dessutom svar med innebörden att de avstod från att yttra sig - just med hänvisning till den korta remisstiden. Däribland JO och SKL. 

Otillräckliga förslag
Lagrådet anser även att "grundläggande frågor om rättsverkan om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen inte är behandlade". 

Remissen ger inte heller "något tydligt besked om hur vissa av förslagen förhåller sig till rättsordningen i övrigt. Detta får, enligt Lagrådet, konsekvener i form av att andra delar av rättssystemet är otillräckligt behandlade".

Kan strida mot Europakonventionen
Utöver den korta beredningstiden och de bristfälliga förslagen ställer sig Lagrådet frågande till huruvida förslagen är förenliga med Europakonventionen.

Lagrådet skriver: 

"Vid kirurgiska ingrepp och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen ger remissens lagförslag barn som har fyllt 15 år en självbestämmanderätt som tar över vårdnadshavarnas ansvar. Lagrådet ifrågasätter starkt om denna intresseavvägning är förenlig med artikel 8 i Europakonventionen. Vidare är intresseavvägningen svår att förena med regleringen av barnets bästa i barnkonventionen".

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt