Skip to content

"Jag har plikter" - men politiker får inte ta del av advokatbyrås prislista efter offentlig upphandling

Foto: Björn Larsson Ask/TT

Advokatbyrån anser att deras avtalade timpris med kommunen är "affärskritiskt" och därför ska hållas hemligt. Trots att den person som har begärt att få ta del av handlingen sitter i kommunstyrelsen så säger kommunen nej till att lämna ut uppgifterna till henne. Kammarrätten instämmer nu i kommunens beslut.

 

Pia Renman - som själv sitter i kommunstyrelsen för Moderaterna - vände sig till Karlskoga kommun och begärde att få ta del av allmänna handlingar enligt den grundlagsfästa så kallade offentlighetsprincipen.

Handlingarna gällde en offentlig upphandling som kommunen hade gjort av juridisk rådgivning.

"Affärskritisk information"
Den advokatfirma som hade vunnit upphandlingen hade begärt att handlingarna skulle hållas hemliga eftersom det handlade om "affärskritisk information".

Kommunstyrelsen beslutade att den delen av anbudet som angav timpriset för den juridiska rådgivningen inte skulle lämnas ut på grund av sekretess.

"Stort allmänintresse"
Pia Renman överklagade beslutet till Kammarrätten i Göteborg och pekade på att ärendet om juridisk rådgivning är kopplat till ett stort allmänintresse i en kommunal så kallad "affär" som man tidigare har försökt hemlighålla.

Pia Renmans uppfattning redovisas i kammarrättens dom:

"Kommunen fortsätter nu att sekretessbelägga information som rimligen borde vara offentlig för allmänheten. Som ledamot i kommunstyrelsen har hon dessutom uppseendeplikt men trots det hålls den aktuella prisuppgiften hemlig för henne. Hon har svårt att se hur ett offentliggörande av en uppgift om timpris skulle kunna vara till skada för leverantören."

Finns "särskild anledning"
Kammarrätten instämmer dock i kommunstyrelsens bedömning och anser att uppgiften om timpris ska omfattas av sekretess eftersom det "särskild anledning att anta att advokatfirman skulle lida skada om prisuppgiften röjs" och att detta skulle vara "affärskritiskt". Kammarrätten hänvisar till lagens förarbeten och skriver:

"Det framgår beträffande avvägningen mellan sekretess- och insynsintressena att det för lagrummets tillämpning bör krävas att det finns någon speciell omständighet eller särskilda förhållanden som kan åberopas som skäl för hemlighållande. Något krav på en mera ingående utredning bör dock inte ställas upp. Om en myndighet finner sig böra sätta tilltro till vad anbudsgivaren har uppgett om att handlingarnas offentliggörande kan befaras medföra skada för honom, bör det i regel inte anses finnas något hinder för anbudshandlingarnas hemlighållande. En viss avvägning bör dock alltid göras med hänsyn till offentlighetsintresset (prop. 1979/80:2 Del A s. 240 f.).

Kammarrätten beslutar därför att avslå Pia Renmans överklagande och att handlingarna även fortsättningsvis ska vara hemliga.

  • Alt-texten
    Luna Särman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt