Skip to content

Högsta instans ger grönt ljus för bygglov - grannar har redan fått undantag från detaljplanen

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ett bygglov för garage skulle visserligen innebära att detaljplanens regler överskrids. Eftersom flera grannar redan har garage som bryter mot denna regel så finns det dock ingen anledning att stoppa detta bygglov. Det konstaterar Mark- och miljö-överdomstolen som dessutom pekar på att det saknas rimliga placeringsalternativ för garaget.

 

Det var samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun avslog i september 2017 en begäran av bygglov för ett garage på 50 kvadratmeter.

Fastighetsägaren överklagade till Länsstyrelsen i Skåne som dock gjorde samma bedömningen - att byggnaden var planerad att uppföras mindre än 4,5 meter från tomtgränsen till närmsta granne vilket inte ansågs vara i enlighet med områdets detaljplan.

"Kan placeras på annan plats"
Dessutom ansåg länsstyrelsen att det fanns möjlighet att placera garaget på annan plats på tomten.

Fastighetsägaren överklagade till Mark- och miljödomstolen i Växjö och pekade på att länsstyrelsens lösning – att placera garaget mitt framför den ena långsidan på det redan uppförda bostadshuset – skulle medföra att trädgården blev "drastiskt" mindre och att ljusinsläpp i bostadshuset förlorades.

Domstolen menade dock att lösningen var möjlig och gick därför på samma linje som länsstyrelsen.

Behov av garagebyggnad
Fastighetsägaren överklagade till Mark- och miljööverdomstolen som nu slår fast att fastigheten har ett behov av en garagebyggnad men att sådan byggnad, oavsett var den placeras, kommer att överträda avståndsbestämmelsen i detaljplanen.

Överdomstolen anser dock inte att en placering mitt på tomten, som länsstyrelsen föreslog, utgör ett rimligt alternativ eftersom det skulle förhindra ett "ändamålsenligt nyttjande" av tomten och begränsa både utsikt och ljusinsläpp.

Finns särskilda skäl
Med hänsyn till att andra fastigheter i området antingen redan har bebyggts med garage som överträtt avståndsbegränsningen, eller har större möjligheter att uppföra liknande byggnader utan att överträda bestämmelsen, anser domstolen att det finns särskilda skäl att frångå begränsningen i detaljplanen.

Eftersom berörda grannar har godtagit tillbyggnaden går överdomstolen på fastighetsägarens linje och återförvisar ärendet för fortsatt prövning om övriga förutsättningar för bygglov är uppfyllda.

  • Alt-texten
    Anna Ekdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Juristartisten anser att även om MÖD, i detta "undantags" fall dömde hälften rätt så ser det i domskälen ut som att MÖD helt saknar någon självrespekt. Endast domstolar som helt saknar all självaktning skulle ge sig in i diskussioner om saker som;
a. självcitering utan annat skäl än självhävdelse och dessutom på nivån i "dom xx beslutade MÖD att en bil inte är ett lokomotiv".
b. Försök att omtolka lagstiftningen i syftet att motivera domstolsskrift utan betydelse. "Enligt vår tolkning av 39 § i gamla BS får nämnden meddela undantag enligt föreskrift x, y och z. Läser man gamla BS så står där tydligt vad som gäller och detta är att men innebär tydlig nackdel för granne, inte grannen tycker si eller så. Brandfara. Är det en träbyggnad som placeras inom 4,5meter från tomtgräns ska den förses med erforderligt brandsskydd. Denna fråga har avgjorts i Hd långt bak i tiden men kan också lösas med brandvägg m.m. på samma vis som föreskrevs när detaljplanen antogs.Trafiken handlar om trafikreglerna. Stockholms stad har ett bra dokument på nätet som beskriver vad som är önskvärt i lagstiftningens mening avseende villagarage och utfarter.
c. Prejudicerande effekter. MÖD:s uppenbara kompetensbrist ser ut att medföra att MÖD försöker läsa gamla böcker där folk i statliga byggbranschen tycker och tänker om sitt förvärv. Att skapa prejudicerande effekter var mycket fult på sjuttiotalet bland kommunister eftersom prejudicerande effekter oavsett om det var 1 prejudicerande lov eller 10 eller 100 eller 1000st behövde ersättas vid expropriation, enligt både Svensk och internationell rätt. Liksom förväntan på framtida användning av marken. MÖD demonstrerar sin inkompetens och osäkerhet i sina domskäl. Diskussionen som MÖD utfört i frågan är dessutom helt onödig med hänsyn till unionsrätten och regeringsformen vilka båda föreskriver exakt likhet inför lagen och inte likhet undantaget sakliga skäl eller PBL:s otydlighet skrivet Ingvar Carlsson med anledning av att avvikelser i vissa områden i Sverige kan vara 7 våningar där plan föreskriver 2 våningar m.m., främst beroende på mellanstatliga konflikter mellan kommuner, delar av staten och domstolsväsendet. Det finns goda skäl för varje lovgiven eller ratihaberad avvikelse och varje sådan avvikelse är också prejudicerande med anledning av att en byggnadsnämnd formellt sett de facto är en domstol trots att byggnadsnämnder nuförtiden mer är att betrakta som en politisk organisation än som en professionell sammanslutning av experter på byggnation och byggnadslagstiftning.
d. Fastigheternas storlekar har ingen betydelse för lovfrågor enligt varken BS eller PBL ändock att 39 § i förarbetet liksom rättspraxis föreskriver att enbart lagstiftningen ska gälla och att äldre planer ska tillämpas med den lag som gällde när planerna antogs. På ren Svenska. Inga egna lagpåhitt och inga nya lagpåhitt avseende plankartans tolkning.
e. Återförande till byggnadsnämnden. Eftersom riksdagen givit länsstyrelsen och mark och miljödomstolarna, MÖD och HD full frihet att ändra kommunala lov och förhandsbesked samt i smärre avseenden planbeslut ser det svagt ut att återföra ett trivial ärende till en byggnadsnämnd så att de kan "tycka om" lovet igen. På tiden när BS skrevs skulle både byggnadsnämnden och MÖD minst riskerat husförhör vid föreskrivit beteende. I ännu äldre tider skulle åtal mest troligt vara för handen.

Äldre planer hade en helt annan organisatorisk funktion är nutida inflexibla pryttelplaner. I äldre planmaterial tillämpades olika plandogmer med olika grad av flexibilitet, elasticitet och variationer mellan vilka frågor som lades i planprocessen respektive lovprocessen. Garagefrågor är en fråga som lämpligen löses med 1-kryss-2 formulär.
a. Innebär byggnadens utformning skada (men) för grannen? (färg - rosa nej, tegel ja, betong).
b. Trafikfrågor. Är garaget trafikfarligt vid gatukrysset (ja, nej).
c. Brandfara. Betong ja direkt. Trä: se äldre HD praxis. Innebär byggnationen att grannens framtida garagerätt riskeras genom tillstånd för brandfarlig träbyggnad vid tomtgräns - nej.
d. Annan möjlig lösning. Löses vanligtvis av trafikfrågan, servitut för avlopp och grannes genoomfart över äga. Annars ja.
e. Grannes tyckande. Är oväsentligt såvida inte grannen anför a, b, c, d. Lagpassusen handlar mest om att tillse att grannen inte stämmer för tex. a med anledning av att denne inte blivit lyssnad till. Lagen föreskriver inte att någon lovinstans ska utföra vad grannen säger.

Juristartisten tycker att det är lite obekvämt att MÖD reducerats till vad det nu ser ut att vara.
Länk till domen: http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomsto...

Ingressen är något missvisande - om beslutande instans finner att särskilda skäl enligt 39 § BS föreligger så är byggnaden planenlig. Garagets placering innebär således inte att detaljplanens regler överskrids.

För övrigt förvånad över DJ bedömt allmänintresset för denna tämligen okontroversiella dom som så stort att den är värd att publiceras som en nyhet.

Planenlighet är ett nonsensbegrepp som infördes av några politiska extremister på vänsterkanten inom arkitekturdisciplinen på tidigt 1900-tal. Begreppet som sådant är vanligen passé eller t.o.m. obsolet när så gamla planer som från 1950-talet diskuteras medan begreppet i nya planer med enstaka år på halsen kan vara högst aktuellt.

Planenlighet motsvarighet kan delas in i olika sorter.
Grov överträdelse av plan - Att bygga på gatumark, särskilt om denna inte ägs av byggherren vid tillfället för bygget. Innebär också vanligen att det uppförda bygget ska betraktas som lös egendom. För äldre planer enligt innan 1947 års lagstiftning är det däremot tillåtet att bygga på gatumark -ifall- tillstånd och ägande finns samt ifall plansituationen är av viss elastisk sort. Ett flertal städer/kommuner har även utfärdat gatubyggnationstillstånd/dispens för gatubyggnation utan planändring med anledning av att område planlagts med överdimensionerat vägnät och illegala planegenskaper.

Planöverträdelse. Skapas vanligen av stat, kommun eller byggherre som är sur på någon von oben. Innebär att man bygger vad man vill och sedan får saken ratihaberad eller plan ändrad i efterhand. Bygga först och anpassa plan sedan. Mycket vanligt förekommande i moderna detaljplaner. Vanligen är staten den som ansvarar för skadestånd i sådana frågor.

Mindre planöverträdelser. Veranda och garageärenden. Ej längre något som förvånar någon och essentiellt ratihaberat av riksdagen med alla attefallshus m.m. Avvikelse lagstiftningen har varit konstant sedan kommunerna fick lagstadgad rätt att ge mindre avvikelser som dispenser.

Godkända planöverträdelser. Essentiellt att lovgivaren tolkar en plan på ett annat sätt än vad som framgår av planen, det vill säga att ge bygglov för fem våningar istället för tre våningar. Skapar prejudicerande effekter i äldre planer och vidare effekter i nya planer. Kommunal dispensgivning kan också skapa betydande prejudicerande effekter, särskilt om dispenserna saknar motivering - vilket är mer regel än undantag.

Skapade planöverträdelser. Innebär essentiellt att någon planmakare inte följer lagen vid skapandet av plan - vanligen på grund av att avsikten är att riva existerande byggnader eller att planmakaren inte skött sina arbetsuppgifter. Staten ansvarar för sådana skador och skulle byggnad ratihaberas genom lov uppstår prejudicerande effekter.

Slutligen vill juristartisten upplysa PBL-juristen om att ingen byggnad kan bli förklarad planoenlig med anledning av 39 § i BS. 39 § innehåller flera olika lagregler som i praktiken ratihaberar all existerande bebyggelse undantaget byggnader på gator samt innehåller byggnationsregler för framtida bebyggelse med så liberala undantagsmöjligheter att det mesta kan godkännas bara lagreglernas förutsättningar är uppfyllda. Tidningsartikeln innehåller definitivt ett betydande allmänintresse.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.