Skip to content

Högsta instans ger grönt ljus för bygglov - grannar har redan fått undantag från detaljplanen

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ett bygglov för garage skulle visserligen innebära att detaljplanens regler överskrids. Eftersom flera grannar redan har garage som bryter mot denna regel så finns det dock ingen anledning att stoppa detta bygglov. Det konstaterar Mark- och miljö-överdomstolen som dessutom pekar på att det saknas rimliga placeringsalternativ för garaget.

 

Det var samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun avslog i september 2017 en begäran av bygglov för ett garage på 50 kvadratmeter.

Fastighetsägaren överklagade till Länsstyrelsen i Skåne som dock gjorde samma bedömningen - att byggnaden var planerad att uppföras mindre än 4,5 meter från tomtgränsen till närmsta granne vilket inte ansågs vara i enlighet med områdets detaljplan.

"Kan placeras på annan plats"
Dessutom ansåg länsstyrelsen att det fanns möjlighet att placera garaget på annan plats på tomten.

Fastighetsägaren överklagade till Mark- och miljödomstolen i Växjö och pekade på att länsstyrelsens lösning – att placera garaget mitt framför den ena långsidan på det redan uppförda bostadshuset – skulle medföra att trädgården blev "drastiskt" mindre och att ljusinsläpp i bostadshuset förlorades.

Domstolen menade dock att lösningen var möjlig och gick därför på samma linje som länsstyrelsen.

Behov av garagebyggnad
Fastighetsägaren överklagade till Mark- och miljööverdomstolen som nu slår fast att fastigheten har ett behov av en garagebyggnad men att sådan byggnad, oavsett var den placeras, kommer att överträda avståndsbestämmelsen i detaljplanen.

Överdomstolen anser dock inte att en placering mitt på tomten, som länsstyrelsen föreslog, utgör ett rimligt alternativ eftersom det skulle förhindra ett "ändamålsenligt nyttjande" av tomten och begränsa både utsikt och ljusinsläpp.

Finns särskilda skäl
Med hänsyn till att andra fastigheter i området antingen redan har bebyggts med garage som överträtt avståndsbegränsningen, eller har större möjligheter att uppföra liknande byggnader utan att överträda bestämmelsen, anser domstolen att det finns särskilda skäl att frångå begränsningen i detaljplanen.

Eftersom berörda grannar har godtagit tillbyggnaden går överdomstolen på fastighetsägarens linje och återförvisar ärendet för fortsatt prövning om övriga förutsättningar för bygglov är uppfyllda.

  • Alt-texten
    Anna Ekdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt