Skip to content

HD pekar på utebliven lagändring - ingen ersättning för försvarare efter nedlagd förundersökning

Foto: DJ

När den 42-årige mannen delgavs misstanke om grov misshandel mot sin före detta hustru anlitade han en privat försvarare som kostade honom 10 000 kronor. Högsta domstolen slår nu fast att han inte har rätt till ersättning från staten för detta. HD pekar på att man tidigare har uppmärksammat lagstiftaren på frågan men att någon lagändring trots detta inte har skett.

 

Det var Malmö tingsrätt som nekade mannen ersättning för den jurist som var hans privata försvarare. Mannen åberopade rättegångsbalkens bestämmelser om att staten kan ersätta sådana kostnader om förundersökning har inletts utan skäl eller det annars finns "synnerlig anledning".

Åklagarmyndigheten sade dock nej - en bedömning som både Malmö tingsrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge instämde i.

Synnerlig anledning
Mannen överklagade till Högsta domstolen och pekade på att det är oklart vilken bevisning som ska krävas för att en förundersökning ska anses ha inletts utan skäl och att det saknas praxis för vad som utgör "synnerlig anledning" att bevilja försvararersättning från staten.

Mannen lyfte också fram på EU-rättens "ovillkorliga rätt till försvar".

HD informerade lagstiftaren
HD konstaterar nu att den lagändring som gjordes 1973 om ersättning för försvarare tar sikte på situationer där "den tilltalade frikänns i ett mål där åklagaren för talan eller om ett åtal som väckts av åklagaren avvisas eller avskrivs".

Högsta domstolen skriver:

"Förarbetena till lagändringen 1973 innehåller ingen förklaring till varför inte också 8 § (om nedlagd förundersökning, red.s anm.) ändrades. I rättsfallet NJA 2008 s. 557 har Högsta domstolen uttalat att det torde vara svårt att finna något sakligt skäl till skillnaden och att det inte kan uteslutas att den beror på ett förbiseende, men att det bör ankomma på lagstiftaren att ändra rättsregeln. Uttalandet har inte föranlett någon lagstiftningsåtgärd."

Motstridiga uppgifter
Högsta domstolen pekar på att en förutsättning för att ålägga staten skyldighet att ersätta kostnader för försvarare under förundersökning fortfarande är att förundersökningen inletts utan skäl eller att det annars finns "synnerlig anledning" till detta.

Det framgår i och för sig att mannens ex-fru har lämnat vissa motstridiga uppgifter i polisförhör, men detta gör enligt HD inte att det står klart att en förundersökning inte borde ha inletts. 

Högsta domstolen instämmer därför i sak hovrättens bedömning och avslår överklagandet från mannen.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt