Skip to content

Gårdsägare kräver sänkt hastighet - men saknar rätt att få frågan prövad i domstol

Foto: Emil Langvald/TT

Djur och människor på gården utsätts för fara eftersom bilisterna kör så fort på den landsväg som korsar gården. Det hävdar den kvinna som äger hästgården och begär att hastighets-begränsningen ska sänkas. Hon fick dock nej från Transportstyrelsen och nu har kammarrätten slagit fast att hon inte har rätt att få frågan prövad i domstol.

 

Kvinnan vände sig ursprungligen till Länsstyrelsen i Uppsala län och begärde att hastighetsbegränsningen på landsvägen skulle sänkas från 70 till 50 kilometer i timmen, att det skulle bli ett övergångsställe på platsen och att det skulle sättas upp en fartkamera.

Länsstyrelsen avslog dock hennes ansökan.

Civilia rättigheter
Kvinnan överklagade beslutet till Transportstyrelsen som avslog överklagandet och samtidigt slog fast att beslutet inte fick överklagas.

Kvinnan ansåg dock att det handlade om hennes "civila rättigheter" och att hon hade rätt till en oberoende domstolsprövning enligt Europakonventionen. Hon överklagade därför Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Hennes uppfattning i sak redovisas i förvaltningsrättens dom:

"På fastigheten bedrivs näringsverksamhet med uppfödning och träning av hästar. Boende på fastigheten behöver dagligen korsa vägen till fots för att kunna sköta gården och djuren i den vardagliga skötseln och för ridning och träning. Eftersom trafikanter inte anpassar sin hastighet vid genomfart utgör vägen idag en inte obetydlig fara för boende på fastigheten samt övriga boenden i områdets liv och hälsa." 

Godtog överklagandet
Förvaltningsrätten ansåg att kvinnan hade ett "sådant av rättsordningen skyddat intresse som ger henne rätt att överklaga" eftersom beslutet från Transportstyrelsen hade gått henne emot och kunde antas påverka hennes situation på ett "inte obetydligt sätt".

Förvaltningsrätten beslutade därför att godta kvinnans överklagande och ta upp fallet till prövning i sak - någonting som dock i sig slutade med att förvaltningsrätten ansåg att det inte fanns anledning att tillmötesgå hennes krav.

Fick inte överklagas
Kvinnan överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm som nu slår fast att förvaltningsrätten inte borde ha godtagit kvinnans överklagande överhuvudtaget.

Kammarrätten konstaterar att Transportstyrelsens beslut utgör ett så kallat normbeslut som inte får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslutet har enligt kammarrätten inte handlat om kvinnans, eller någon annan enskild persons, civila rättigheter enligt Europakonventionen.

Kammarrätten undanröjer därför förvaltningsdomstolens dom och avvisar kvinnans överklagande.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Åsa Lindqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt