Skip to content

Bitcoinhandlare får rätt i domstol - och anstånd med betalning tills tvist med Skatteverket är löst

Foto: Janerik Henriksson/TT

Det är tveksamt hur mycket skatt bitcoinhandlaren kommer att behöva betala. Det är däremot inte tveksamt att inkomsterna åtminstone kommer att kapitalvinstbeskattas. Det anser kammarrätten som därför beviljar mannen anstånd med att betala den delen av skatten som utgörs av skillnaden mellan Skatteverkets åsikt  och den kapitalskatt han under alla omständigheter kommer att behöva betala.

 

Skatteverket beslutade i maj 2018 att genom så kallad skönsbeskattning påföra en 34-årig man inkomst av näringsverksamhet med sammanlagt närmare 13 miljoner kronor. Enligt Skatteverket handlade det om oredovisade inkomster från verksamhet i form av handel med bitcoin och andra virtuella valutor.

Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala och pekade på att ärendet sännu inte var avgjort. I samband med detta begärde han också anstånd med att behöva betala den beslutade skatten.

"Oskäliga konsekvenser"
Mannen pekade på att det skulle få "oskäliga konsekvenser" för honom och hans bolag om han tvingades betala skatten innan frågan är slutgiltigt avgjord.

"Det är även oskäligt att tvingas sälja ekonomiskt viktig egendom innan det finns ett slutligt avgörande samtidigt som Skatteverket driver en process för att få ett prejudikat", framhöll mannen.

Skatteverket, å sin sida, hävdade att det inte är fråga om "en olöst rättsfråga" eftersom det enligt Skatteverket "inte råder någon ovisshet kring om att handel med bitcoins är skattepliktig".

Inte oskäligt
Förvaltningsrätten i Uppsala slog fast att mannen inte hade bevisat att betalning av skatten skulle medföra "sådana betydande skadeverkningar" som krävs för anstånd enligt skatteförfarandelagen. Det ansågs inte heller oskäligt att skatten skulle betalas. Mannens överklagande avslog därför.

Mannen överklagade till Kammarrätten i Stockholm som nu konstaterar att det får anses tveksamt hur stora skattebelopp han kan komma att behöva betala. Det finns därför grund för att bevilja anstånd.

Kapitalvinstskatt
Enligt kammarrätten framstår det däremot inte som tveksamt att inkomsterna från handeln åtminstone kommer att kapitalvinstbeskattas:

"Anståndsbeloppen bör därför bestämmas till skillnaden mellan den slutliga skatt som har bestämts av Skatteverket och den slutliga skatt som skulle ha bestämts om X (mannens) handel beskattades i inkomstslaget kapital".

Den närmare beräkningen av anståndsbeloppet lämnas dock över till Skatteverket.

Tiden för anståndet bestäms till en månad efter det att förvaltningsdomstol slutligt har avgjort de underliggande skattemålen.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Åsa Lindqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt