Skip to content

"Använd juridiken som kraftkälla för hållbarhet" - legendarisk miljöadvokat doktorerar i rättssociologi

Juridiken för miljön! Advokaten Staffan Michelson disputerar i rättssociologi.

Året var 1976 när han började sin advokatkarriär med att stämma företaget BT Kemi i ett av Sveriges mest uppmärksammade miljömål. 42 år senare disputerar miljörättsadvokaten Staffan Michelson i rättssociologi vid Lunds universitet. I sin avhandling har han tagit reda på hur miljöengagerade personer och företag kan ta hjälp av juridiken för att främja en hållbar utveckling.

 

- Många tror att makten att förändra miljön och klimatet mest finns hos politiker och myndigheter. Men det finns också makt att förändra hos enskilda människor, säger Staffan Michelson. 

- I min avhandling har jag försökt ta reda på hur enskilda människor i näringslivet och som privatpersoner kan bädda för ett hållbart samhälle genom att ta juridiken till hjälp för att förebygga konflikter.

I sin avhandling har Staffan Michelson studerat mönster av hållbarhetsarbete som tar stöd i rättsordningen för att få effekt och listar i sin avhandling tre möjligheter för dem som värnar om hållbarhet. 

Använd bolagsordningen för hållbarhet
Staffan Michelson anser att normer om hållbarhet exempelvis kan skrivas in i ett aktiebolags bolagsordning för att göras bindande för styrelsen och företagsledningen samt i förhållandet mellan aktieägare och investerare. 

Även om verksamheten främst har ekonomiska vinster för ögonen, finns enligt Staffan Michelson tydliga fördelar med att legalisera de normer som företaget valt som rättesnören, eftersom hållbarhetsarbetet därigenom blir både effektivare och mer trovärdigt.

Gör normerna till del av avtalet
Det andra förslaget som Staffan Michelson föreslår är att det i juridiskt bindande avtal som skrivs mellan företag ska skrivas in garanter och kontrollmekanismer för att exempelvis arbetsmiljöförhållanden, råvaruanvändning, resursförbrukning eller kulturella och sociala värden uppfyller önskvärda krav på hållbar utveckling.

Ett exempel är avtalsupplägget för produktion av ekologiska livsmedel som gav konsumenterna garantier för vad producenterna lovar.

Inga krångligheter
Enligt Staffan Michelson går det att med avtal komma längre än genom miljölagstiftning, Det behöver inte heller vara några krångligheter, lovar han.

- Varje gång det råder samförstånd mellan två eller flera avtalsparter om goda normer, ökar chanserna för att de sådana normer också får långsiktigt genomslag i verkligheten.

- När de dessutom blivit tydligt dokumenterade av eniga parter, får normerna verkan även om det senare skulle uppstå oklarheter eller splittringar i den praktiska tillämpningen.

"Civilrätten som kraftkälla"
Som sista alternativ beskriver Staffan Michelson hur en rättsprocess ibland kan vara nödvändig om en verksamhet till exempel orsakar störningar och skador i miljön 

Antingen genom civilprocess i domstol eller så kallat skiljeförfarande utanför domstolsväsendet. Det kan handla om skadestånd, men också om krav på att åstadkomma förändringar eller hejda en skadlig utveckling.

- Civilrätten är en kraftkälla som alltid finns till hands för var och en av oss att sätta i spel, säger han.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt