Skip to content

Revisor slipper två miljarder i skadestånd - men borde ha upptäckt manipulerade räkenskaper

Foto: Gunnar Lundmark/TT

Om revisionerna hade genomförts på rätt sätt skulle det i och försig ha lett till att de mani-pulerade räkenskaperna hade upptäckts. Bolaget har dock inte lyckats bevisa att man verkligen har lidit den skada på två miljarder kronor som man påstår. Det slår hovrätten fast. Bolaget ska därför betala revisionsbyråns rättegångskostnader på totalt cirka 70 miljoner kronor.

 

Det norska kraftbolaget stämde en svensk revisor och den revisionsbyrå där hon arbetar vid Stockholms tingsrätt och begärde skadestånd på nästan två miljarder kronor.

Orsaken var att bolaget ansåg att revisorn inte hade genomfört revisionerna i dess svenska dotterbolag under åren 2003-2010 i enlighet med god revisionssed.

Omfattande manipulationer
En verkställande direktör i dotterbolaget dömdes år 2015 till fängelse för omfattande manipulationer av dotterbolagets årsredovisningar - manipulationer som hade lett till att dotterbolagets årsredovisningar visade att bolaget hade gått med vinst under åren 2003-2010 medan det i själva verket hade gått med förlust.

Eftersom det norska bolagets företrädare trodde att dotterbolaget gick med vinst tillförde bolaget stora summor pengar till dotterbolaget. Om bolaget hade känt till hur det egentligen låg till så hade man inte gjort det, enligt bolaget.

Det huvudsakliga felet
Enligt bolaget borde revisorn ha upptäckt felaktigheterna i dotterbolagets räkenskaper och därmed slagit larm.

Stockholms tingsrätt konstaterade att revisorn i "allt väsentligt" hade gjort vad som ankommit på henne och att det huvudsakliga felet i själva verket hade legat i manipulerade handlingar som hon har fått av bolagets ledning.

Behöver inte upptäcka manipulationer
Om det inte hade förekommit några manipulationer skulle revisionens kvalitet sannolikt aldrig ha ifrågasatts, enligt tingsrätten.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Sammanfattningsvis konstaterar tingsrätten att god revisionssed inte nödvändigtvis innebär att revisorn upptäcker manipulationer i ett bolag, särskilt inte om dessa är avancerade och har utförts av personer i ledande befattningar. Ett annat sätt att uttrycka detta på är att en aktsam revision inte med nödvändighet skulle ha föranlett att årsredovisningarna skulle ha fått ett annat innehåll än de årsredovisningar som målet gäller." 

Hovrätten av annan uppfattning
Tingsrätten gick därför på revisorns och revisionsbyråns linje. Det norska bolaget dömdes istället att ersätta revisionsbyråns och revisorns rättegångskostnader på totalt närmare 40 miljoner kronor.

Domen överklagades till Svea hovrätt som nu slår fast att revisionerna i och för sig inte har "stått i överensstämmelse med god revisionssed" och att en riktigt genomförd revision skulle ha lett till att manipulationerna hade upptäckts.

Hovrätten avslår dock ändå bolagets talan med hänvisning till att bolaget inte har styrkt sitt påstående om att man de facto skulle ha lidit skada.

Differensmetoden
Hovrätten konstaterar bland annat att bolagets skadeståndsberäkning bygger på den så kallade differensmetoden - vilket innebär att man jämför det faktiska förloppet med ett händelseförlopp som hypotetiskt skulle ha inträffat om felen i räkenskaperna hade upptäckts vid en tidigare tidpunkt. Skillnaden i ekonomiskt utfall utgör därefter själva skadan. 

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Hovrätten har kommit fram till att det brister i grundläggande förutsättningar för AB:s (bolagets) skadeberäkning. Hovrätten har också bedömt att det finns betydande osäkerheter i de antaganden som skadeberäkningen bygger på. Det går därför inte att göra någon jämförelse mellan AB:s ekonomiska utfall i det faktiska och det hypotetiska händelseförloppet som leder till att skadan kan fastställas."

30 miljoner i rättegångskostnader
Enligt hovrätten leder detta till slutsatsen att bolaget inte har styrkt sitt påstående om skada.

Bolaget ska därmed ersätta revisionsbyråns rättegångskostnader även i hovrätten på närmare 30 miljoner kronor.

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt