Skip to content

Privatperson förlorar mot FRA i domstol - registerutdrag behöver inte lämnas ut

Foto: Anders Wiklund/TT

Mannen begärde att FRA skulle lämna ut ett registerutdrag med de uppgifter som finns om honom hos myndigheten. FRA sade nej med hänvisning till sekretess. Mannen gick till domstol och hävdade att det var orimligt att FRA "slentrianmässigt" kan hänvisa till lagen utan att göra någon egentlig prövning. Kammarrätten går dock på FRA:s linje.

 

Försvarets radioanstalt. FRA, hänvisade i sitt beslut till bestämmelsen om att myndigheter kan säga nej till att lämna ut ett registerutdrag om det skulle strida mot någon annan lag.

Enligt FRA skulle det strida mot både försvarssekretessen och sekretessen för bevakningsåtgärder i offentlighets- och sekretesslagen att lämna ut ett registerutdrag till mannen. Hans begäran avslogs därför.

"Snäv tolkning"
Mannen överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm och hävdade att FRA hade gjort en alltför snäv tolkning av lagen. Hans uppfattning redovisas i kammarrättens dom:

"Av förarbetena framgår att regeringen inte föreställt sig att lagen ska tolkas så snävt som FRA har gjort. Det kan inte vara riktigt att FRA slentrianmässigt hänvisar till 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, för att slippa genomföra sekretessbedömningar eller gå igenom vilka uppgifter de har registrerat." 

Liknande fall
Kammarrätten instämmer dock i FRA:s bedömning och hänvisar till ett rättsfall från år 2 000 när dåvarande Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) tog ställning till frågan i någonting som enligt kammarrätten var ett liknande fall.

I det målet hänvisade Regeringsrätten till underrättelsesekretessen när en person hade begärt ett utdrag från Säkerhetspolisen.

Även kammarrätten säger därför nej till mannen.

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt