Skip to content

Manodepressiv trafikflygare förlorar i domstol - får flygcertifikat återkallat

Foto: Heiko Junge/NTB/TT

När Transportstyrelsen fick reda på att den 45-årige trafikflygaren hade fått diagnosen bipolär - även kallad manodepressiv - sjukdom återkallades hans flygcertifikat. Både förvaltningsrätten och kammarrätten instämmer i bedömningen och fallet ligger nu hos Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Transportstyrelsen beslutade i januari 2016 att återkalla den 45-årige pilotens trafikflygarcertifikat med hänvisning till att han inte uppfyllde de medicinska kraven för att få vara trafikflygare.

Journalanteckningar
Transportstyrelsen skrev i sin utredning att det av journalanteckningar från sjukvården framgick att piloten hade sökt psykiatrisk vård under 2013 och 2014:

"Av dessa journaler framgår att X (piloten) under tio års tid haft tydliga och periodiska humörsvängningar på ett sådant sätt att man ställt diagnosen bipolär psykisk störning typ II, (manodepressiv sjukdom). I samband med de depressiva faserna har X självdestruktiva tankar, han har också enligt journalen sökt akut för detta."

"X har också behandlats för sina besvär med antipsykotiska läkemedel vars biverkningar är helt oacceptabla ur flygsäkerhetssynpunkt. Varken sjukdom eller behandling har meddelats flygläkare eller luftfartsmyndighet."

Intyg från andra experter
Att mannen hade lämnat in journalkopior från en annan psykiatriker och en annan psykolog som hade en annan uppfattning, saknade enligt Transportstyrelsen betydelse eftersom "den välformulerade" journal som låg till grund för bedömningen skulle "tillmätas största vikt med tanke på de flygsäkerhetsrisker som en manodepressiv sjukdom innebär".

Både sjukdomen och behandlingen var för sig innebar enligt Transportstyrelsen ett hinder för "alla former av flygcertifikat".

Domstolarna instämde
Piloten överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping - som dock instämde i Transportstyrelsnes bedömning.

Piloten överklagade till Kammarrätten i Jönköping som gjorde samma bedömning.

Transportstyrelsen hade därmed uppfyllt beviskraven för att mannen inte uppfyller kraven för att få inneha flygcertifikat.

Inget anstånd
Piloten överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen och begärde anstånd till nästa år eftersom han väntade på ett myndighetsbeslut från ett annat land.

HFD avslår dock mannens begäran och understryker att han ska ha inkommit med sitt överklagande nu i oktober. HFD ska därefter ta ställning till om det ska beviljas prövningstillstånd i målet.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt