Skip to content

"Ingen resning till den dömdes nackdel vid uppgift om ny ålder" - Advokatsamfundet säger nej

Foto: Ulf Palm/TT

Resning till nackdel för den enskilde när det har framkommit nya uppgifter om personens ålder är rättsosäkert och ogenomtänkt. Det skriver Advokatsamfundet i sitt remissyttrande och avstyrker därmed lagförslaget. 

 

I utredningen föreslår Per Lennebratt, lagman vid Eskilstuna tingsrätt, att det ska införas en möjlighet till resning både till den dömdas fördel och nackdel vid de tillfällen det framkommer uppgifter om att den dömde sannolikt har en annan ålder än vad domstolen fastslagit. 

Kravet för att målet ska prövas på nytt är dock att brottet har ett straffvärde på mer än ett års fängelse. 

Avstyrker förslag om resning till nackdel för den tilltalade
Advokatsamfundet skriver i sitt remissyttrande att man ser positivt på möjligheten till resning till födel för den dömde. 

När det gäller möjligheten till resning till den dömdes nackdel är samfundet dock av åsikten att en sådan ändring riskerar att leda till att den som har sökt asyl ovetandes om sin egen ålder riskerar att straffas för detta.

Advokatsamfundet skriver i sitt yttrande:

"I en situation där den uppgivna åldern visar sig inte stämma överens med den faktiska åldern, bör härav beaktas att individen nödvändigtvis inte uppsåtligen har ljugit om sin ålder, utan mycket väl kan bero på att individen faktiskt trott att den uppgivna åldern är den faktiska åldern. Rimligheten av att i ett sådant fall bevilja resning till den enskildes nackdel, varvid den enskilde kan komma att dömas till ett väsentligt strängare straff, kan ifrågasättas"

Förändrad vetenskap ska inte vara grund för resning
Enligt Advokatsamfundet är det sannolikt att en av de omständigheter som kan tänkas föranleda en resning till den tilltalades nackdel är en förändrad vetenskaplig metod för åldersbestämmande. 

Detta leder, enligt Advokatsamfundet, till att man "måste ifrågasätta rimligheten i att den enskilde i grunden aldrig kan vara säker på att en dom står fast, vilket innebär en kränkning av orubblighetsprincipen, och om inte annat utgör det ytterligare ett skäl till att iaktta försiktighet vid utformningen och tillämpningen av reglerna om resning till den enskildes nackdel".

"Upphov till rättosäkerhet"
Advokatsamfundet riktar dessutom kritik mot att den föreslagna ändringen om resning till den dömdes nackdel innebär att två sannolikhetsbedömningar ska göras. 

Det ska enligt den utredningens förslag prövas både prövas om ett nytt bevis eller en ny omständighet som åberopas sannolikt skulle ha lett till att den dömde hade bedömts som äldre samt om detta sannolikt hade inneburit att personen i fråga sannolikt skulle ha dömts till en väsentligt strängare påföljd. 

Enligt Advokatsamfundet skulle en sådan formulering "ge upphov till rättsosäkerhet vad gäller förutsebarhet, samt riskera att leda till svårigheter i tillämpningen av bestämmelsen". 

Advokatsamfundet avstyrker därför förslagen om de nya regler som innebär en möjlighet till resning till den tilltalades nackdel.

 

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt