Skip to content

"Ingen resning till den dömdes nackdel vid uppgift om ny ålder" - Advokatsamfundet säger nej

Foto: Ulf Palm/TT

Resning till nackdel för den enskilde när det har framkommit nya uppgifter om personens ålder är rättsosäkert och ogenomtänkt. Det skriver Advokatsamfundet i sitt remissyttrande och avstyrker därmed lagförslaget. 

 

I utredningen föreslår Per Lennebratt, lagman vid Eskilstuna tingsrätt, att det ska införas en möjlighet till resning både till den dömdas fördel och nackdel vid de tillfällen det framkommer uppgifter om att den dömde sannolikt har en annan ålder än vad domstolen fastslagit. 

Kravet för att målet ska prövas på nytt är dock att brottet har ett straffvärde på mer än ett års fängelse. 

Avstyrker förslag om resning till nackdel för den tilltalade
Advokatsamfundet skriver i sitt remissyttrande att man ser positivt på möjligheten till resning till födel för den dömde. 

När det gäller möjligheten till resning till den dömdes nackdel är samfundet dock av åsikten att en sådan ändring riskerar att leda till att den som har sökt asyl ovetandes om sin egen ålder riskerar att straffas för detta.

Advokatsamfundet skriver i sitt yttrande:

"I en situation där den uppgivna åldern visar sig inte stämma överens med den faktiska åldern, bör härav beaktas att individen nödvändigtvis inte uppsåtligen har ljugit om sin ålder, utan mycket väl kan bero på att individen faktiskt trott att den uppgivna åldern är den faktiska åldern. Rimligheten av att i ett sådant fall bevilja resning till den enskildes nackdel, varvid den enskilde kan komma att dömas till ett väsentligt strängare straff, kan ifrågasättas"

Förändrad vetenskap ska inte vara grund för resning
Enligt Advokatsamfundet är det sannolikt att en av de omständigheter som kan tänkas föranleda en resning till den tilltalades nackdel är en förändrad vetenskaplig metod för åldersbestämmande. 

Detta leder, enligt Advokatsamfundet, till att man "måste ifrågasätta rimligheten i att den enskilde i grunden aldrig kan vara säker på att en dom står fast, vilket innebär en kränkning av orubblighetsprincipen, och om inte annat utgör det ytterligare ett skäl till att iaktta försiktighet vid utformningen och tillämpningen av reglerna om resning till den enskildes nackdel".

"Upphov till rättosäkerhet"
Advokatsamfundet riktar dessutom kritik mot att den föreslagna ändringen om resning till den dömdes nackdel innebär att två sannolikhetsbedömningar ska göras. 

Det ska enligt den utredningens förslag prövas både prövas om ett nytt bevis eller en ny omständighet som åberopas sannolikt skulle ha lett till att den dömde hade bedömts som äldre samt om detta sannolikt hade inneburit att personen i fråga sannolikt skulle ha dömts till en väsentligt strängare påföljd. 

Enligt Advokatsamfundet skulle en sådan formulering "ge upphov till rättsosäkerhet vad gäller förutsebarhet, samt riskera att leda till svårigheter i tillämpningen av bestämmelsen". 

Advokatsamfundet avstyrker därför förslagen om de nya regler som innebär en möjlighet till resning till den tilltalades nackdel.

 

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Underbart att man överväger uppgift om ny ålder som en särskild resningsgrund. Det hade man nog aldrig ens tänkt på för mindre än ett decennium sedan. Man kanske borde angripa roten till problemet i stället...

O tempora, o mores!

Eller med modern internetlingo: +1!

”Enligt Advokatsamfundet är det sannolikt att en av de omständigheter som kan tänkas föranleda en resning till den tilltalades nackdel är en förändrad vetenskaplig metod för åldersbestämmande.”

Jag delar inte Advokatsamfundets sannolikhetsuppfattning här. Från dessa ca 11000 s.k. ensamkommande mer eller mindre identitetslösa asylanter, som är föremål för gymnasielagen, anser jag att det är mer sannolikt att det efter hand dyker upp en äkta födelseattest eller något dokument som bekräftar den verkliga identiteten och åldern för någon av dessa asylanter.

Om jag utifrån detta får spekulera fritt, dvs. föra ett hypotetiskt resonemang:
Ponera att en s.k. ensamkommande asylant, som har uppgivit en ålder på 17 år vid sin asylansökan och via gymnasielagen så småningom fått permanent uppehållstillstånd (PUT), i verkligheten var 24 år vid asylansökningstillfället.

Hen får så småningom arbete och finner sig tillrätta i Sverige tillsammans med nära anhöriga. Det går några år i arbetslivet i Sverige och hen kommer till insikt att hens pensionsålder i realiteten blir uppskjuten med 24 minus 17 = 7 år. Hen anser sig inte kunna vänta så pass länge på pensionsåldern, varvid hen presenterar för berörda svenska myndigheter en äkta födelseattest eller ett dokument som bekräftar den verkliga identiteten och åldern, som då skulle visa på att hens ålder i själva verket borde uppskrivas med 7 år. Därigenom skulle hen berättigas samma pensionsålder som gäller liknande arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden.

Anser Advokatsamfundet, mot bakgrund av ovan förda hypotetiska resonemang, att hen ska få behålla sitt PUT och dessutom få sin verkliga ålder accepterad i pensionshänseende?

Förslaget handlar väl om resning i brottmål. Alltså om någon fått en mildare påföljd eller "kommit undan" på grund av låg ålder och sedan visat sig vara äldre.

Ett PUT kan återkallas och en omprövning är garanterad om man har lämnat uppsåtligen felaktiga uppgifter som man därefter en tid senare söker ändra.

Jag har läst ärenden där det varit frågan om att man sökt ändra något år, månad för att man tidigare inte visste säkert/klart om ålder och där Migrationsverket återkallat tillståndet, detta så långt tillbaka i tiden att det var före flyktingvågen och innan det att rättssäkerheten en gång för alla avskaffades.

Man måste ta hänsyn till vad som är bäst för henom.

" Justitiekanslern utövar tillsyn över advokatväsendet " Korruptions skandalen växer.....

Obs. att Samfundet bara avstyrker när det är till nackdel för den enskilde (för övrigt ett bättre val än det av vissa använda "hen") och således inte om det skulle vara till fördel. Ett ologiskt resonemang. Naturligtvis skall lagmannens förslag ligga till grund för den rättvisa Sverige, som demokratiskt land, skall upprätthålla. Det skall inte gå att komma undan ett rättvist straff genom att vilseleda, medvetet eller omedvetet, om sin ålder. Samfundet; Gör om och gör rätt!

Tyvärr anar jag att du är alltför optimistisk om Samfundet. De senaste årens spår, inkl Fru Rambergs bloggande, förskräcker.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.