Skip to content

"Inga mätbara effekter på arbetslösheten" - men Statskontoret bedömer att Dua arbetar på ett bra sätt

Foto: Anders Wiklund/TT

Delegationen för unga och nyanlända till arbete, (Dua), har främjat lokal samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen för att minska arbetslösheten bland unga och nyanlända. Samtidigt kan inga mätbara effekter på arbetslösheten observeras. Det fastslår Statskontoret som utvärderat verksamheten på uppdrag av regeringen.

 

Statskontorets slutsats är att Dua hittills har genomfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt och "bidragit till att utveckla processerna för samverkan i enlighet med målen för verksamheten".

Statskontoret är positivt inställt till Duas konstruktion som fristående kommitté och anser att denna konstruktion fungerat bra för att initiera och driva på samverkan.

Inga mätbara effekter på arbetslösheten
Trots Statskontorets positiva syn på delegationens arbete och "en tilltro på lokal nivå till att samverkan om planering och insatser har bidragit till att minska ungdomsarbetslösheten" konstateras i utvärderingen att det "inte är möjligt att mäta effekterna av Duas arbete på arbetslösheten. 

Statskontoret betonar dessutom i utvärderingen att arbetslösheten bland nyanlända "är fortsatt hög" och att det positiva arbetet som delegationen utfört ännu inte avspeglat sig i statistiken. 

Kräver långsiktig styrning
Statskontorets utvärdering ger vid handen att några av delegationens framgångsrecept varit att den har uppfattats som en aktör som är fristående från Arbetsförmedlingen och kommunerna.

Den har dessutom "haft ett tydligt politiskt mandat". Båda dessa aspekter har, enligt Statskontoret, gett Dua en legitimitet som har ökat deras genomslag.

Detta till trots bedömer Statskontoret att" både regeringen och parterna kan behöva vidta åtgärder om regeringen vill bibehålla eller stärka resultaten av Duas arbete". Det handlar, enligt Statskontoret, bland annat om att regeringen måste tydliggöra sin vilja till ökad samverkan i sitt reguljära styrningsprogram.

Behöver stärka kunskapsöverföringen
Mot bakgrund av att Dua endast kommer att existera under ytterligare två år anser Staskontoret det vara viktigt att Dua tydliggör vad övriga parter behöver för att samverkan ska fungera utan det "externa tryck som Dua har utgjort".

En del i detta arbete bör, enligt Statskontoret, vara att på ett mer systematiskt sätt bygga upp kunskapen om erfarenheterna av lokal samverkan enligt Duas modell.

Dessum bör delegationen under de kommande två åren prioritera arbetet med frågor om hur samverkan ska följas upp, vem som ska göra detta samt hur resultaten av denna samverkan ska mätas.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt