Skip to content

HD säger nej - "tyst överenskommelse" om samäganderätt i fastighet gäller

Foto: Yvonne Åsell/TT

En "tyst överenskommelse" räcker för dold samäganderätt i en fastighet. Och även om den som hävdar att han har samäganderätt inte har lyckats styrka "en gemensam partsavsikt" fullt ut så har hans bevisning i vart fall ökat bevisbördan för motparten. Det slog hovrätten fast. HD beslutar nu att inte pröva fallet.

 

Dagens Juridik har tidigare berättat om mannen som stämde kvinnan vid Luleå tingsrätt och begärde att tingsrätten skulle slå fast att han skulle anses ha en å kallad dold samäganderätt i en fastighet som kvinnan stod som lagfaren ägare till.

På fastigheten finns en gård med flera hus där paret hade bott tillsammans. Kvinnan stod som ensam ägare till fastigheten men mannen hävdar att avsikten vid köpet var att gemensamt äga och använda fastigheten som bostad. Enligt mannen finansierades köpet gemensamt - bland annat genom lån där båda var betalningsskyldiga.

Skulle äga fastigheten ensam
Kvinnan, å sin sida, hävdar istället att avsikten alltid var att hon skulle äga fastigheten ensam och att de avbetalningar av lån som mannen i och för sig har gjort i själva verket har motsvarat hyresbetalningar för hans nyttjande av fastigheten.

Tingsrätten prövade om den i praxis fastslagna principen om dold samäganderätt är tillämplig i fallet. Tingsrätten konstaterade att tre krav då ska vara uppfyllda:

  • egendomen ska ha inköpts för gemensamt bruk
  • parten som inte står som ägare på egendomen ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet
  • båda parters avsikt ska ha varit gemensam äganderätt.

Båda tog lånet
Tingsrätten slog fast att fastigheten fick anses köpt för gemensamt bruk. Orsaken var att mannen och kvinnan var ett par och att de hade haft för avsikt att bo där gemensamt.

Eftersom båda parterna tecknade sig på de lån som finansierade fastighetsköpet ansåg tingsrätten också att det stod klart att mannen har bidragit ekonomiskt till köpet trots att han inte står som formell ägare.

Slutligen ansåg tingsrätten att det även var bevisat att syftet med att kvinnan skulle stå ensam på lagfarten var att skydda fastigheten om mannens företag skulle få ekonomiska problem. En tidigare ägare till fastigheten har vittnat om att han berättat för mannen och kvinnan att han haft samma upplägg, där hans fru stod som ägare.

Tyst överenskommelse
Tingsrätten kom sammantaget fram till att det hade funnits en "tyst överenskommelse" om gemensamt ägande vid köpet och att kvinnan inte hade motbevisat grundprinciperna för dold samäganderätt. 

Tingsrätten skrev:

"Kravet på att det ska ha förelegat en gemensam partsavsikt om samäganderätt har ansetts kunna uppfyllas genom att en tyst överenskommelse intolkas i omständigheterna i samband med köpet. Sådan partsavsikt har således ansetts kunna föreligga i en situation där makarna inte sinsemellan berört äganderättsfrågan utan där den make som bidrog till den andra makens förvärv endast 'tog för givet' att hon blev delägare i fastigheten och den andra maken också måste antas ha utgått från detta (NJA 1981 s. 693)."

Tingsrätten gick därför på mannens linje.

Bevisning med viss styrka
Kvinnan överklagade till Hovrätten för Övre Norrland som fastställde tingsrättens dom och i stort instämde i att de bägge första kraven för dold samäganderätt är uppfyllda.

När det gäller den tredje punkten skrev hovrätten:

"Som tingsrätten redovisat har M (mannen) åberopat bevisning som med viss styrka talar för att parterna vid tidpunkten för fastighetsförvärvet var överens om ett gemensamt ägande."

"M:s bevisning i denna del är inte så stark att en sådan partsavsikt kan anses styrkt, men hans motbevisning ökar kravet på den bevisning som B (kvinnan) måste prestera för att bryta presumtionen om gemensamt ägande."

173 000 i rättegångskostnader
Eftersom kvinnan inte hade lyckats med detta så gick även hovrätten på mannens linje. Kvinnan dömdes också att betala mannens rättegångskostnader på 173 000 kronor.

Högsta domstolen beslutar nu att inte pröva målet. Hovrättens dom står därmed fast.

  • Alt-texten
    Anna Ekdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt