Skip to content

Grundlagsbrott när beslut om medborgarskap "prioriterades ner" - skarp kritik från JK

Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

En man som sökte svenskt medborgarskap fick vänta i ett år och sju månader på att Migrations-verket skulle handlägga hans ärende. Nu riktar Justitiekanslern skarp kritik mot myndigheten och slår fast att dröjsmålet strider mot likhets- och objektivitetsprincipen i grundlagen 

 

Enligt Migrationsverket kunde mannens ärende inte handläggas utan vidare utredning då han i ansökan hade uppgivit att han haft en skuld hos Kronofogden som nu var betald. 

Migrationsverket behövde därför komplettera mannens ansökan med uppgifter från Kronofogdemyndigheten som stärkte att mannen nu var skuldfri. 

Kunde ha inhämtat uppgifter om skulder samma dag
Som skäl till den långa handläggningstiden uppger Migrationsverket i sitt yttrande till JK att ärenden som behöver ytterligare utredning nedprioriteras till fördel för sådana ärenden som är kompletta när ansökan registreras. 

Enligt Migrationsverket är handläggningstiden för sådana ärenden i dagsläget cirka 20 månader. 

JK konstaterar dock att Migrationsverket kunde ha inhämtat uppgifter från Kronofogden redan samma dag som mannens ansökan om medborgarskap registrerades och att det med hänsyn till utgången i ärendet visats att "hans skuld hos Kronofogdemyndigheten uppenbarligen inte var av sådan storlek och beskaffenhet att ytterligare utredning var nödvändig".

"Utan tvivel bristfällig handläggning"
Mot bakgrund av detta fastslår JK att Migrationsverket redan vid en tidig granskning av mannens skulder skulle ha kunnat konstatera att ärendet var av "enklare beskaffenhet" och däfrör prioriterat ärendet. 

JK anser därför att "verkets inledande granskning utan tillgång till uppgifter från Kronofogdemyndigheten var utan tvivel bristfällig och resulterade i att mannens ärende kom att bli liggande under cirka ett år och sju månader. Att ärendet blev liggande under så lång tid utan att några som helst handläggningsåtgärder vidtogs är inte acceptabelt. Migrations-verket förtjänar kritik för detta".

JK ställer sig dessutom frågan om det inte vore rimligt att Migrationsverkets bedömning av huruvida ett ärende är av enklare eller mer komplicerad beskaffenhet gjordes efter att den inledande så kallade "screeningen" gjorts. 

Migrationsverkets eget fel att handläggningstiderna ökar
Att enklare ärenden regelmässigt kan avgöras i ett tidigt skede får enligt JK, inte leda till att handläggningen av ärenden i vilka krävs ytterligare utredning "helt avstannar eller prioriteras ned under en längre tid".

Justitiekanslern ifrågasätter inte att Migrationsverket väljer att prioritera enklare ärenden framför sådana som kräver ytterligare utredning, men poängterar samtidigt att denna ordning "utan tvivel är en starkt bidragande orsak till orimligt långa handläggningstider i ärenden i vilka ytterligare utredning bedöms som nödvändig" 

Att handläggningstiden i ärenden där det krävs ytterligare utredning är cirka sju till åtta gånger längre än i enkla ärenden innebär en stor skillnad mellan ärenden.

En så betydande skillnad i handläggningstider i ärenden av samma slag strider, enligt JK, mot likhetsprincipen och objektivitetsprincipen i regeringsformen.

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt