Skip to content

Friad förlorar mot staten i HD - skadestånd för frihetsberövande preskriberas successivt

Foto: DJ

Rätten till skadestånd för den som sitter "felaktigt" frihetsberövad preskriberas successivt, alltså dag för dag. Detta innebär att en frihetsberövad kan tvingas framföra krav mot staten innan målet är avslutat - och alltså innan det ens finns rättsliga förutsättningar för att konstatera att en skada har skett. Det slår Högsta domstolen fast.

 

Tvisten handlar om en man i 60-årsåldern som under åren 2003 och 2004 satt anhållen och häktad i över 14 månader misstänkt för medhjälp till mord.

Mannen friades i tingsrätten och målet skrevs av i slutet på år 2013 efter flera misslyckade försök att få mannen att inställa sig till huvudförhandling i hovrätten.

1,6 miljoner
Mannen ansökte i april 2014 hos Justitiekanslern om 1,6 miljoner kronor i skadestånd för den tid han hade varit frihetsberövad. JK beviljade dock bara 35 000 kronor i ersättning och detta för perioden april-maj 2004. I övrigt var mannens krav preskriberade, enligt JK.

Mannen stämde staten vid Malmö tingsrätt som instämde i JK:s bedömning.

Domen överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge som fastställde tingsrättens dom.

Preskriberas löpande
Hovrätten konstaterade att mannens krav ska betraktas som ett så kallat utomobligatoriskt skadestånd - alltså ett skadestånd som ska betalas utan att det finns något avtal. För sådana skadestånd gäller att preskriptionsfristen börjar löpa när "den skadegörande handlingen företas".

Om skadan är fortlöpande och ger upphov till fortsatt skada, vilket är fallet vid ett frihetsberövande, preskriberas fordran löpande i samma takt som den uppkommer - vilket i praktiken innebär att den kan preskriberas redan innan den slutliga "totala" skadan har uppkommit eller ens kunnat konstateras.

I förarbetena till preskriptionslagen diskuteras denna problematik - men preskriptionstiden har ändå ansetts vara tio år även för den typen av fordringar.

Inget undantag
Hovrätten ansåg att det enligt doktrinen finns möjlighet att åsidosätta huvudregeln när "vägande skäl föreligger för en senareläggning av preskriptionstidens början". Detta undantag bör dock begränsas till speciella typfall och några enskilda intressen bör inte beaktas.

Hovrätten ansåg inte att det fanns skäl att göra undantag i mannens fall och hans krav ansågs därför preskriberade för tiden före den 25 april 2004.

Domen överklagades till Högsta domstolen som nu går på JK:s linje.

HD bekräftar att tio års preskriptionstid gäller ersättning enligt frihetsberövandelagen - även för lidande och förlorad arbetsförtjänst.

Preskription utan vetskap
Eftersom rätten till ersättning uppstår först vid frikännande dom eller avskrivning kan detta i vissa fall innebära att den enskilde måste vidta preskriptionsbrytande åtgärder innan han eller hon har fått rätt till ersättning enligt frihetsberövandelagen, konstaterar HD.

HD skriver i sin dom:

"Fristen kan därför börja löpa utan att borgenären är medveten om sin fordran och utan att fordran kan göras gällande... När en skada är pågående på ett sådant sätt att ny och ytterligare skada uppkommer fortlöpande (perdurerande skador), innebär detta typiskt sett att preskriptionen sker successivt, dag för dag."

"Det innebär att den enskilde, för att undvika att fordran preskriberas, någon gång kan behöva vidta preskriptionsavbrytande åtgärder innan han eller hon har rätt till frihetsberövandeersättning."

Även HD går alltså på JK:s linje.

Undantag kan inte uteslutas
Högsta domstolen understryker dock att "det inte kan uteslutas att särskilda hänsyn i preskriptionshänseende kan göra sig gällande i speciella situationer, t.ex. när frikännande dom meddelas sedan en lagakraftvunnen och fällande dom ändras efter ett extraordinärt förfarande."

Ett sådant förfarande skulle till exempel kunna vara en frikännande dom efter resning.

 

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Det här är väl inte något stort problem. Torde vara få personer som efter 10 år inte har antingen blivit frikända eller fått ärendet avskrivet. Sen verkar det ju som att denna man gjort det för att han hållit sig undan.

Vidare lär det ju vara så enkelt som att en individ inom de 10 åren skriver till staten och kräver den på ett specificerat belopp för att preskriptionsavbrott sker.

Större problem är det väl vid tillfällen där individer har suttit i fängelse hur länge som helst och fått resning sent - har de då ingen laglig rätt till ersättning för alla åren?

Alla som anser sig felaktigt häktade skall lämpligen framställa krav löpande månadsvis
direkt efter varje månads avslut

Juristartisten anser att ”Medborgarskapet II” NJA 2018 s. 103 var en smula mer konformt med vad som gäller. Det vill säga Europakonventionen. Man kan ju undra vad det är för ombud som personen haft som rekommenderat TR, HR, HD efter JK:s prövning. JK har tillsyn över TR, HR och HD. JK är med andra ord högst i hierarkin bland de svenska rättsinstanserna. Efter JK *eller* högsta annan instans är det fritt fram att söka konventionsprövning vid tex. Europadomstolen.

Sedan kan man ju undra varför personens ombud inte anfört konventionsöverträdelse. Ärendet verkar mystiskt och orimligt. Juristartisten misstänker att staten torskar det här ärendet i Europadomstolen såvida staten inte sitter på en hög med bevis för att personen i målet aktivt undanhållit sig rättsprövningen utan laga skäl samt misstänker därutöver att staten kan drabbas av omfattande prestigeförlust i sådant ärende ifall den inte klarar att inhämta folk som misstänks för ett lagstiftningens svåraste brott.

HD:s dom är synbarligen författad i ett landskap av dålig lagstiftning där HD inte vill framtvinga lagändring eftersom sådan lagändring inte skulle gynna staten ekonomiskt.

Har man uttömt inhemska rättsmedel om man fått nej från JK om skadestånd? JK är väl inte högsta instans?

den som anklagas för brott av polisen i relativ ungdom eller under studietid o drabbas av karriärtapp o dålig pension kan ju inte bevisa sin skada förrän livsinkomsten* har fastställts
* o pensionen

alla är inte läkare där arbetsmarknaden skriker efter dem o auktionerar upp lönerna

Grottaporna spekulerar över deras korrupta kriminella system.
Fina normer.-

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.