Skip to content

Friad förlorar mot staten i HD - skadestånd för frihetsberövande preskriberas successivt

Foto: DJ

Rätten till skadestånd för den som sitter "felaktigt" frihetsberövad preskriberas successivt, alltså dag för dag. Detta innebär att en frihetsberövad kan tvingas framföra krav mot staten innan målet är avslutat - och alltså innan det ens finns rättsliga förutsättningar för att konstatera att en skada har skett. Det slår Högsta domstolen fast.

 

Tvisten handlar om en man i 60-årsåldern som under åren 2003 och 2004 satt anhållen och häktad i över 14 månader misstänkt för medhjälp till mord.

Mannen friades i tingsrätten och målet skrevs av i slutet på år 2013 efter flera misslyckade försök att få mannen att inställa sig till huvudförhandling i hovrätten.

1,6 miljoner
Mannen ansökte i april 2014 hos Justitiekanslern om 1,6 miljoner kronor i skadestånd för den tid han hade varit frihetsberövad. JK beviljade dock bara 35 000 kronor i ersättning och detta för perioden april-maj 2004. I övrigt var mannens krav preskriberade, enligt JK.

Mannen stämde staten vid Malmö tingsrätt som instämde i JK:s bedömning.

Domen överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge som fastställde tingsrättens dom.

Preskriberas löpande
Hovrätten konstaterade att mannens krav ska betraktas som ett så kallat utomobligatoriskt skadestånd - alltså ett skadestånd som ska betalas utan att det finns något avtal. För sådana skadestånd gäller att preskriptionsfristen börjar löpa när "den skadegörande handlingen företas".

Om skadan är fortlöpande och ger upphov till fortsatt skada, vilket är fallet vid ett frihetsberövande, preskriberas fordran löpande i samma takt som den uppkommer - vilket i praktiken innebär att den kan preskriberas redan innan den slutliga "totala" skadan har uppkommit eller ens kunnat konstateras.

I förarbetena till preskriptionslagen diskuteras denna problematik - men preskriptionstiden har ändå ansetts vara tio år även för den typen av fordringar.

Inget undantag
Hovrätten ansåg att det enligt doktrinen finns möjlighet att åsidosätta huvudregeln när "vägande skäl föreligger för en senareläggning av preskriptionstidens början". Detta undantag bör dock begränsas till speciella typfall och några enskilda intressen bör inte beaktas.

Hovrätten ansåg inte att det fanns skäl att göra undantag i mannens fall och hans krav ansågs därför preskriberade för tiden före den 25 april 2004.

Domen överklagades till Högsta domstolen som nu går på JK:s linje.

HD bekräftar att tio års preskriptionstid gäller ersättning enligt frihetsberövandelagen - även för lidande och förlorad arbetsförtjänst.

Preskription utan vetskap
Eftersom rätten till ersättning uppstår först vid frikännande dom eller avskrivning kan detta i vissa fall innebära att den enskilde måste vidta preskriptionsbrytande åtgärder innan han eller hon har fått rätt till ersättning enligt frihetsberövandelagen, konstaterar HD.

HD skriver i sin dom:

"Fristen kan därför börja löpa utan att borgenären är medveten om sin fordran och utan att fordran kan göras gällande... När en skada är pågående på ett sådant sätt att ny och ytterligare skada uppkommer fortlöpande (perdurerande skador), innebär detta typiskt sett att preskriptionen sker successivt, dag för dag."

"Det innebär att den enskilde, för att undvika att fordran preskriberas, någon gång kan behöva vidta preskriptionsavbrytande åtgärder innan han eller hon har rätt till frihetsberövandeersättning."

Även HD går alltså på JK:s linje.

Undantag kan inte uteslutas
Högsta domstolen understryker dock att "det inte kan uteslutas att särskilda hänsyn i preskriptionshänseende kan göra sig gällande i speciella situationer, t.ex. när frikännande dom meddelas sedan en lagakraftvunnen och fällande dom ändras efter ett extraordinärt förfarande."

Ett sådant förfarande skulle till exempel kunna vara en frikännande dom efter resning.

 

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt