Skip to content

Advokater får upp fall i HD - avsattes av hovrätten från styrelse efter "allvarlig misskötsamhet"

Foto: Bertil Ericson/TT

Enligt tingsrätten och hovrätten har de båda advokaterna medvetet agerat i strid med jävs-bestämmelserna i stiftelselagen. Denna "allvarliga missskötsamhet" innebär att de har avsatts från styrelsen mot sin vilja. Advokaterna har dock överklagat till Högsta domstolen - som nu har beslutat att pröva fallet.

 

Enligt ett stiftelseförordnande från år 2002 skulle två advokater vara styrelseledamöter i stiftelsen med rätt att var och en teckna stiftelsens firma.

Genom ett arvskifte 2005 tilldelades stiftelsen bland annat en fastighet i centrala Stockholm som därefter renoverades. Under perioden 2011 till 2015 upplät stiftelsen hyresrätter i fastigheten till advokaternas närstående och kollegor samt till advokaterna själva.

Styrelseledamöter
Under 2015 bildades en bostadsrättsförening i fastigheten där advokaterna och ytterligare en person valdes till styrelseledamöter.

Stiftelsen avstyckade fastigheten i två delar – en för bostäder och en för hotellverksamhet och tvättomat.

År 2016 sålde stiftelsen sedan den avstyckade del som innehåller bostäder till bolag som ägdes helt av stiftelsen. I överlåtelsen undertecknade en av advokaterna å stiftelsens räkning och den andra å bolagets vägnar.

53 miljoner kronor
Bolaget sålde i nästa led fastigheten till bostadsrättsföreningen för närmare 53 miljoner kronor. Föreningen företräddes av en av advokaterna.

Bostadsrättsföreningen har därefter lånat en miljon kronor av stiftelsen som tidigare också lånat ut drygt sju miljoner kronor till medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Under 2016 redovisade stiftelsen ett resultat på cirka 3,5 miljoner kronor.

I december 2017 beslutade Länsstyrelsen i Stockholm att interimistiskt entlediga advokaterna från deras uppdrag som styrelseledamöter i stiftelsen och en ansökan lämnades till tingsrätten om deras entledigande.

Allvarlig misskötsamhet
Stockholms tingsrätt delade länsstyrelsens bedömning att advokaternas agerande som styrelseledamöter i stiftelsen hade stridit mot jävsbestämmelserna i stiftelselagen och ansågs utgöra "sådan allvarlig misskötsamhet" att det fanns grund för entledigande.

Tingsrätten skrev:

"Sammantaget anser tingsrätten alltså att A1 och A2 (advokaterna) har haft väsentliga intressen i försäljningen, att deras intressen kan ha stridit mot stiftelsens intressen och att deras aktiva agerande i försäljningen - och i förberedelserna av den - därmed står i strid med andra ledet i jävsbestämmelsen."

"Att agera i strid med jävsbestämmelsen, som är en central bestämmelse till skydd för stiftelser i förhållande till deras styrelser, kan utgöra misskötsamhet i stiftelselagens mening, När det som i detta fall handlar om upprepade tillfällen, och det inte är fråga om oaktsamt utan medvetet handlande, blir tingsrättens slutsats att A1:s och A2:s handläggning av avtalen i strid med jävsbestämmelsen utgör sådan allvarlig misskötsamhet som i sig utgör grund för entledigande." 

Får upp fallet i HD
Advokaterna entledigades därför med omedelbar verkan, i enlighet med länsstyrelsens ansökan.

Advokaterna överklagade beslutet men Svea hovrätt delade helt tingsrättens bedömning och fastställde tingsrättens beslut.

Advokaterna överklagade till Högsta domstolen som nu meddelar prövningstillstånd.

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt