Skip to content

Svenska företag flitiga användare av EU:s frihandelsavtal – så mycket sparar företagen

Containrar i Göteborgs hamn. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Svenska företag sparar tre miljarder per år på EU:s frihandelsavtal. Det visar nya beräkningar från EU-kommissionen och Kommerskollegium.

 

Svenska importörer sparar en miljard kronor per år genom att använda de tullnedsättningar EU:s frihandelsavtal ger.

Motsvarande värde för exporterande företag är det dubbla, alltså två miljarder kronor per år. 

Nya frihandelsavtal
Regeringen konstaterar att EU:s frihandelsavtal gör svensk export mer prismässigt konkurrenskraftig, jämfört med om EU inte haft frihandelsavtal på plats.
 

 EU- och handelsminister Ann Linde (S) säger att en av regeringens viktigaste handelspolitiska prioriteringar är att få EU att sluter nya frihandelsavtal som kompletterar WTO:s grundläggande avtal.

Hög nyttjandegrad
EU-kommissionen och Kommerskollegiums beräkningar 
visar att de svenska exporterande företag är flitiga användare avtalen. Nyttjandegraden är 78 procent av exporten till länder där frihandelsavtal finns. Detta är betydligt högre än för EU-snittet som uppgår till 67 procent.

Svenska importörer använder avtalen i ännu större utsträckning. I 92 procent av fallen där tullnedsättningar kan utnyttjas vid import så görs detta. Detta är något högra än EU-snittet på 90 procent.

Outnyttjad potential
Det slås samtidigt fast att outnyttjad potential i frihandelsavtalen. Svenska exportföretag beskrivs kunna spara ytterligare närmare en halv miljard om möjligheten till sänkta tullar utnyttjades fullt ut. Det underutnyttjande området gäller export främst Sydkorea, Marocko och Mexiko.

För importen går förtagen miste om 100 miljoner kronor  i sänkta tullavgifter per år. Störst andel outnyttjade tullnedsättningar till Sverige finns i importen från Sydkorea och Schweiz.

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Så EG/EU är gynnsamt för företagen men vad ger det mig? Eller som en legendarisk företagsledare sa; "Vad f.n får jag för pengarna?"

Huvudargumentet för det europeiska samarbetet var fred och säkerhet. Tack vare EU:s oförmåga är den inre säkerheten körd i botten och en icke obetydlig fara för inbördeskrig finns på sikt.

Frihandelsavtalet med EU-28 innebär ökade koldioxidutsläpp, eftersom de fossilberoende och fossilutsläppande transporterna inom transportsektorn ökar till följd av den ökande handeln, se tabell 1. Det är en handel oftast för handelns egen skull. Det har således numera inte så mycket att göra med handel av oumbärliga varor. Sverige klarar därför inte av sina utsläppsmål rörande CO2, på grund av transportsektorn.

Dessutom sänker denna handeln inom sagda frihandelsavtal numera tillväxten, se tabell 2. Bakgrunden är att när man pratar om ”tillväxt” så menar man BNP-tillväxt. I BNP-definitionen ingår summan av värdet på offentliga investeringen + värdet på offentlig konsumtion + handelsnettot. Om handelsnettot mot världen är negativt (som fallet har blivit de senaste åren) så bidrar detta negativt till BNP:n tillika ”tillväxten”.

Tabell 1:
EU-28, Årlig Varuimport och export, bortfallsjusterat [kSEK]
2004___541 127 668___534 806 340
2005___595 602 258___578 015 193
2010___724 391 733___651 025 528
2014___770 494 854___658 729 950
2015___822 971 156___690 313 808
2016___865 266 098___705 133 445
2017___940 397 097___772 711 316

Tabell 2:
Årligt Handelsnetto med varor mot EU-28 och mot Världen [MSEK]:
2004_____-6 321_____165600
2005____-17 587_____143500
2010____-73 366______69000
2014___-111 765______16000
2015___-132 657______13800
2016___-160 133_____–14700
2017___-167 686______–7400
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0201__HA0...

Det politiska etablissemanget betonar lika envist som en drucken höna hur viktigt EU och dess exportmarknad är för Sverige och vårt välstånd. Därför ska vi enligt detta narrativ vara kvar i EU. Men vad det politiska etablissemanget då håller tyst om, eller i vissa fall mörklägger, är att Sverige är än mer viktig för EU-28 som deras exportmarknad och då i synnerhet rörande jordbruksprodukter. För faktum är, om man har inhämtat informationen som ligger i tabell 1 och 2, att EU-28 har förvandlat Sverige från ett exportberoende till ett importberoende land, vilket är fruktansvärt förödande för konungariket Sverige då den svenska kronkursen är osedvanligt låg i förhållande till €.

Det viktiga för Sverige, och för vår internationella konkurrenskraft på våra produkter, är att ha ett positivt handelsnetto gentemot övriga världen. Så har det varit en lång följd av år. Men inte på senare år, tack vare det svenska EU-medlemskapet och vårt skenande negativa handelsnetto (=export minus import) på varor gentemot EU-28.

Jag köper inte det politiska etablissemangets ihåliga argument för ett fortsatt EU-medlemskap, och förordar på framtida välståndsgrunder en SVEXIT (=EU-utträde).

mynordstrom.com
mynordstrom online
mynordstrom login
mynordstrom usa

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.