Skip to content

Olämplig som ordningsvakt tio år efter dom för olaga hot - "måste tåla förolämpningar"

Foto: Janerik Henriksson/TT

Trots att det har gått tio år sedan mannen dömdes för olaga hot så är han olämplig som ordningsvakt. Det anser Polismyndigheten, förvaltningsrätten och kammarrätten som därmed frångår den vanliga så kallade diskvalifikationstiden på fem år. Mannen får därför inte bli ordningsvakt.

 

Den 47-årige mannen vändes ig förra året till Polismyndigheten och ansökte om att få bli förordnad som ordningsvakt. Polismyndigheten avslog dock mannen begäran med motiveringen att han ansågs olämplig eftersom han hade dömts för brott år 2008.

Mannen hade vid tre tillfällen dömts för olaga hot - bland annat för att via SMS ha hotat att "kniva" och tortera personerna. Motiven bakom hoten var att mannen hade underkänts på ett kursmoment och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. han dömdes till villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst.

Godkänd från utbildningen
Mannen överklagade Polismyndighetens beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg. Hans uppfattning redovisas i förvaltningsrättens dom:

"Han har genomfört ordningsvaktutbildning med godkänt resultat. Han har dessutom erbjudits anställning som ordningsvakt av flera olika bevakningsbolag. Det brott som han dömts för ligger för lång tid tillbaka för att vara relevant vid bedömningen." 

Måste tåla förolämpningar
Förvaltningsrätten underströk dock att en ordningsvakt ska kunna tåla bland annat "förolämpningar och stress" från människor som uppför sig "störande och provocerande".

Förvaltningsrätten skrev i sin dom:

"Vid bedömningen av laglydnaden bör hänsyn tas till brottets straffvärde, omständigheterna vid brottet och den tid som har förflutit från det att brottet begicks. Polismyndigheten bör som huvudregel ta hänsyn endast till brott som inträffat inom de senaste fem åren. Tiden bör dock utsträckas om det är fråga om brott för vilket fängelse har utdömts som påföljd."

"Om en sökande begått brott med fängelse i straffskalan bör polismyndigheten, med hänsyn till brottets karaktär och omständigheterna vid brottet, överväga att avslå ansökan. Exempel på brott som alltid bör leda till att ansökan avslås är uppsåtliga brott mot frihet och frid." 

Diskvalifikationstid
Trots att mannen inte hade dömts för något brott de senaste tio åren ansåg förvaltningsrätten att mannen fick anses olämplig som ordningsvakt. Det ansågs därmed motiverat att utsträcka den så kallade diskvalifikationstiden utöver de fem år som normalt gäller.

Förvaltningsrätten gick därför på Polismyndighetens linje.

Mannen överklagade till Kammarrätten i Göteborg som instämde i förvaltningsrättens bedömning och avslog mannens överklagande.

Mannen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som nu beslutar att inte ta upp fallet. Kammarrättens dom står därför fast.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt